Sök efter ett yrke.

19 yrken

HA Administratör/sekreteraryrken

Den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan ha många olika titlar – exempelvis administratör eller sekreterare. Det finns många olika yrkesbenämningar inom området, ett urval av dem beskrivs nedan. Man kan arbeta med administrativa uppgifter på ett privat företag eller inom offentlig verksamhet. Yrkesrollen pendlar mellan ett arbete i bakgrunden till att ha kontakter utåt. Ordning, struktur och sinne för detaljer är viktigt för administratören som samordnar så att allt finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Bild på en administratör som sitter framför en dator.

Advokat

Advokater kopplas ofta ihop med att arbeta som försvarare i rättegångar. Men advokater kan göra mycket annat också. Advokater arbetar inom flera olika områden, till exempel brottmål eller med affärsjuridisk rådgivning. Advokaten har en viktig roll i att bevaka klientens intressen enligt lag och god advokatsed.
Bild på en lagbok.

Akutsjuksköterska

Akutsjuksköterskan ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomar. Akutsjuksköterskan assisterar vid undersökningar och behandlingar och påbörjar själv vissa behandlingar. I arbetet ingår att fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. Arbetet sker ibland i högt tempo och det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressfyllda situationer.

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning. Variationen inom yrket är stor. Arbetet sker ibland i högt tempo. Det kan också vara av betydligt lugnare karaktär, exempelvis vid mindre akuta transporter mellan olika sjukhus. Arbetet är ibland fysiskt krävande.
Bild på ett ambulansteam vid en ambulanshelikopter.

Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvårdaren arbetar i ett ambulansteam med en sjuksköterska. Ambulanssjukvårdaren ansvarar för sjukvårdsledning och kommunikation, sköter transporten till sjukhus och vårdinrättningar och assisterar sjuksköterskan vid behandling och undersökning av patienter. Ambulanssjukvårdaren ansvarar även för den medicintekniska utrustningen och fordonets underhåll. Arbetet är ibland fysiskt krävande.
Bild på en ambulans i trafik.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård. Anestesisjuksköterskor söver eller ger patienter lokalbedövning inför en operation. Intensivvårdssjuksköterskor vårdar svårt sjuka människor på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att kunna ta snabba beslut och behålla lugnet i pressade situationer. I många delar av arbetet används mycket tekniskt avancerad utrustning.

BA Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare arbetar med att bygga vägar, broar, parker, trädgårdar och anläggningar av olika slag. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket beroende på arbetsområde. Anläggningsarbetare gör allt från att lägga asfalt och rörledningar, underhålla vägar och järnvägar, anlägga parker och trädgårdar till att stensätta gator och torg.
Bild på en anläggningsarbetare som arbetar vid ett brobygge.

Anläggningsmaskinförare

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning. Ibland hjälper anläggningsmaskinföraren också till med markarbeten utanför maskinen.
Bild på en anläggningsmaskinförare.

Användbarhetsexpert

Användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner, även kallade UX-experter efter engelskans ”user experience”, ser till att datasystem och webbplatser blir lätta att använda och anpassade till de tänkta användarnas krav. De är en länk mellan användare och systemutvecklare/programmerare.

Apotekare och receptarie

Apotekare och receptarier är experter på läkemedel och deras användning. Yrkesgrupperna arbetar på apotek med recepthantering, rådgivning och försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. De arbetar även inom läkemedelsindustrin med forskning, tillverkning och kvalitetskontroller. En del arbetar på myndigheter. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.
Bild på en apotekare som hjälper en kund.