Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Drifttekniker styr och övervakar anläggningar som producerar och distribuerar elektricitet och värme. Drifttekniker övervakar också anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Driften övervakas från ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. Felsökning, felrapportering, underhåll och reparationer ingår i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Maskiningenjörer och maskintekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskiningenjörer och maskintekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker kommer att fortsätta öka de närmaste tio åren. Inom både industrin och tjänstenäringarna ställs allt högre krav på den arbetskraft som rekryteras och maskiningenjörernas kompetens efterfrågas då allt mer.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskinreparatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinreparatörer blir i stort sett oförändrad på tio års sikt. Utvecklingen är kopplad till tillverkningsindustrins svaga efterfrågan. De flesta inom denna yrkesgrupp arbetar inom tillverkningsindustrin. Många inom yrkesgruppen kommer att gå i pension under prognosperioden, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på maskinreparatörer blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för maskinreparatörer, men yrket ingår i yrkesgruppen Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Drifttekniker arbetar vid anläggningar som producerar och distribuerar el och värme, samt vid vatten- och avloppsanläggningar. Många arbetsgivare är kommunalägda företag.

Arbetsuppgifter
En drifttekniker arbetar med att övervaka och styra driften vid anläggningen. Övervakningen sköts oftast via datasystem från ett kontrollrum. Driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Vid en kontrollrond lyssnar driftteknikern efter missljud, tittar efter eventuella läckage och läser av mätare för tryck och temperatur. I arbetet ingår att löpande dokumentera arbetet enligt fastlagda rutiner och instruktioner, samt att rapportera fel och störningar i driften.

Det är ofta driftteknikerns uppgift att sköta förebyggande underhåll och åtgärda uppkomna problem för att säkerställa driften. Det kan handla om att ändra en inställning i kontrollrummet eller att manuellt utföra en reparation i anläggningen. I vissa fall kontaktar driftteknikern en underhålls-/servicetekniker.

En del anläggningar är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Driftteknikern kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På det här sättet kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar samtidigt.

De som arbetar med drift och underhåll av nätet utanför produktionsanläggningen, kan också kallas drifttekniker. Då åker man runt och kontrollerar nätets funktioner, exempelvis ventiler.

Arbetsmiljö
På större arbetsplatser sker arbetet i arbetslag. Gränsen för vem som gör vad kan variera mellan olika arbetsplatser. I arbetslaget finns ofta en driftingenjör/driftmästare som har ett övergripande ansvar för drift och underhåll. Driftteknikern kan ansvara för hela eller delar av anläggningar. På mindre anläggningar kan driftteknikern arbeta ensam.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete och beredskapstjänst eftersom anläggningarna är igång dygnet runt.

Förmågor

Förmågor som drifttekniker behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Driftteknikern behöver kunna ta egna initiativ och agera handlingskraftigt, exempelvis vid ett driftstopp eller när incidenter sker.

Problemlösningsförmåga: Kunna felsöka och lösa drifttekniska problem när dessa uppstår.

Samarbetsförmåga: Drifttekniker ingår ofta i arbetslag som lägger upp arbetet tillsammans.

Självständighet: Kunna arbeta självgående och ta beslut i olika situationer.

Säkerhetsfokus: Det är viktigt med ett högt säkerhetstänk då man arbetar i kraftfulla anläggningar med höga temperaturer och tryck.