Skolsköterska

Skolsköterskor arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom den medicinska elevhälsan. I arbetet ingår regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Elever kan även besöka skolsköterskan för spontana samtal och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan deltar i elevvårdsteam och samarbetar med andra yrkesgrupper. Skolsköterskan träffar alla elever och fångar upp viktiga signaler om deras hälsoutveckling.

Skolsköterskor arbetar på grund- och gymnasieskolor. Arbetsgivare är kommuner eller fristående skolor.

Arbetsuppgifter
Skolsköterskans huvuduppgifter är att:

● Göra hälsoundersökningar
● Hålla hälsosamtal
● Genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Hälsoundersökningar görs regelbundet i olika årskurser. Vid undersökningen undersöker skolsköterskan elevens längd, vikt, syn och hörsel. I samband med hälsoundersökningen håller man hälsosamtal med eleven.

Under hälsosamtalet går man igenom elevens hälsa och ställer frågor om mat- och sömnvanor, upplevd stress och andra livsstilsfrågor. Samtalet fokuserar mycket på kopplingen mellan hälsa och lärande. Skolsköterskan coachar eleverna, utreder orsakerna bakom upplevda problem och ger förslag på lösningar.

Skolsköterskan möter ofta elever med psykisk ohälsa, som av olika anledningar har svårt att klara skolans mål. Skolsköterskan är också involverad i elever som har kroniska eller medicinska problem som allergi, epilepsi eller hudsjukdomar.

Skolsköterskan tar emot spontana besök från eleverna. Det är vanligt med frågor kopplade till identitet, sexualitet och pubertet. Skolsköterskan erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser, till exempel om en elev har skadat sig lätt.

Skolsköterskan samarbetar med läkare, kurator, psykolog och specialpedagog i skolans elevhälsoteam. Teamet träffas och diskuterar elever på individ- och gruppnivå. Det kan också vara övergripande frågor, som hur man ska arbeta för en tryggare skolgård. Skolsköterskan är också ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling.

Skolsköterskan hanterar återkommande elevenkäter och använder underlaget i utvecklingsarbetet på skolan, exempelvis genom riktade insatser.

Dokumentation och journalhantering ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Merparten av skolsköterskorna är ensamma i sin yrkesutövning. Större skolor har ofta flera skolsköterskor anställda. En skolsköterska kan även dela sitt arbete mellan flera mindre skolor.

Arbetstider
Skolsköterskor arbetar under dagtid på vardagar.

Förmågor

Förmågor som skolsköterskor behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Skolsköterskan behöver ha ett stort engagemang för barn och ungas hälsa. Det är viktigt att lyssna och försöka förstå elevens situation.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl och ställa öppna frågor i hälsosamtalen med eleverna för att samtalet ska kunna komma vidare.

Organisationsförmåga: Skolsköterskan är ofta sin egen arbetsledare och behöver därför kunna strukturera sitt arbete och lägga upp en planering för läsåret. Vid behov behöver man också kunna prioritera uppgifter vid förändringar.

Problemlösningsförmåga: Som skolsköterska är det viktigt att vara lösningsfokuserad och hitta orsakerna till upplevda problem som framkommer i samtalen med eleverna.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta eftersom skolsköterskan ingår i elevhälsoteam med andra yrkesgrupper på skolan.