Distriktssköterska

Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna kan innebära egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och funktionshindrade i särskilt boende. Arbetet är till stor del självständigt, vilket innebär att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. Det är också viktigt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Distriktssköterskor

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att distriktssköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på distriktssköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av distriktssköterskor.

Tillgången på distriktssköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler/hälsocentraler, barnavårdscentraler, inom kommunens hälso- och sjukvård och med skolhälsovård. Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskor ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i arbetet.

Distriktssköterskor ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården och innebär vård utanför sjukhusen.

Arbetsuppgifter
På en vårdcentral arbetar distriktssköterskan med telefonrådgivning, tidsbokning och egen mottagning för patienter i alla åldrar. Även om arbetet till stor del är självständigt, ingår samarbete med bland annat läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Distriktssköterskan gör hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning och alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

På en mottagning kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedömning av hudbesvär, allergier och blodtryckskontroll. Distriktssköterskan kan även arbeta med specialmottagning, exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

Inom den kommunala hemsjukvården gör distriktssköterskan hembesök hos patienter. I arbetet ingår att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet och närstående som vårdar sjuka i hemmet. Distriktssköterskan arbetar även med äldre och funktionshindrade i särskilt boende.

På en barnavårdscentral träffar distriktssköterskan familjer med barn mellan 0-6 år. Vaccinationer och rådgivning kring amning är exempel på arbetsuppgifter. Inom skolhälsovården handlar arbetet bland annat om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Mycket av arbetet handlar om att ge råd och stöd.

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel, vilket innebär rätt att skriva ut medicin på recept.

Arbetstider
Distriktssköterskor som arbetar på vårdcentraler arbetar oftast dagtid. Inom kommunal vård förekommer obekväma arbetstider.

Förmågor

Förmågor en distriktsköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Självständighet: Arbetet är till stor del självständigt med bland annat egen mottagning och telefonrådgivning. Distriktssköterskan ansvarar även för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.