Anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrkesgrupper som arbetar med att bygga till exempel vägar, broar, flygfält och vatten- och reningsverk. Yrkesgrupperna beläggningsarbetare, vägarbetare, markanläggningsarbetare, stensättare och rörläggare ingår i samlingsnamnet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Anläggningsarbetare m.fl.

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i grundskolans senare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka. Antalet elever i årskurserna 4-9 kommer att öka i god takt varje år fram till och med år 2025.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Anläggningsarbetare är anställda i privata företag, på kommunernas gatukontor eller myndigheter som Trafikverket.

Arbetsuppgifter
Anläggningsarbetare är ett samlingsnamn för flera olika yrkesgrupper. Anläggningsarbetare arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av andra anläggningar som broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden.

Inriktningar
Beläggningsarbetare lägger asfalt eller betong på vägbanor med hjälp av olika maskiner. De gör också en del kompletteringar och justeringar för hand.

Markanläggningsarbetare anlägger gräsytor, lekplatser och gångvägar. De planterar också träd och buskar.

Rörläggare rycker ut när det har blivit en vattenläcka. Ledningen grävs upp och läckan lagas.
Rörläggare lägger också ned nya ledningar och byter ut gamla. Förutom rör som leder vatten och avlopp arbetar de med gasledningar och ledningar för fjärrvärme som innehåller varmvatten för uppvärmning av bostäder.

Stensättare lägger kantsten, gatsten och sten- och betongplattor på gång- och körbanor.

Vägarbetare bygger, underhåller och reparerar vägar. De monterar också räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Även träarbetare, betongarbetare och bergarbetare kan arbeta inom anläggningssektorn.

Arbetsmiljö
Anläggningsarbete är ett utomhusarbete året om. Maskiner används i de flesta arbetsmoment, men det förekommer tunga lyft i jobbet. Ibland arbetar anläggningsarbetare på hög höjd.

Anläggningsarbetare arbetar ofta tillsammans i lag med flera yrkesgrupper. Alla grupper arbetar med maskiner av olika slag. Avancerade specialinstrument, till exempel laserinstrument för mätningar och beräkningar, används också.

Arbetstid
Det är vanligt med resor till och från jobbet eftersom många anläggningsarbetare periodvis jobbar utanför hemorten. Ibland bor anläggningsarbetare tillfälligt på arbetsorten.

Förmågor

Förmågor som anläggningsarbetare behöver ha eller utveckla:

Styrka: Arbetet är fysiskt och det förekommer tunga lyft.

Samarbetsförmåga: Eftersom anläggningsarbetare ingår i ett arbetslag är det viktigt att kunna samarbeta.