Landskapsarkitekter

Landskapsarkitekter tar fram förslag på hur utemiljöer och landskap ska se ut. Utifrån olika behov, önskemål och krav söker arkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta landskapsarkitekter är anställda på privata konsult- och landskapsarkitektkontor. Många arbetar också på kommunernas stadsarkitektkontor, tekniska förvaltningar och parkavdelningar. En del har sin arbetsplats på länsstyrelserna.

Arbetsuppgifter
Landskapsarkitekter arbetar med den yttre miljön som till exempel torg, parker, trädgårdar och grönområden. Landskapsarkitekter kan arbeta med att utforma, planera, utreda och förvalta yttre miljöer. Att utforma yttre miljöer innebär att ta fram ritningar och modeller på bostads- och industriområden, gator, torg eller parker. Att planera yttre miljöer innebär att exempelvis planera för hur en ny stadsdel ska se ut så att befolkningen får en vacker och trivsam boendemiljö.

Landskapsarkitekter som arbetar med utredning undersöker vilka konsekvenser ett bygge kan medföra ut olika aspekter. Det kan bland annat handla om vilken påverkan ett vägbygge har på friluftslivet eller miljön i ett område. Att förvalta utemiljön innebär att se till att den sköts och utvecklas på bästa möjliga sätt. Det kan exempelvis gälla vilken typ av plantering som ska finnas på området för att göra det så attraktiv som möjligt.

Förmågor

Förmågor som arkitekter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga Förmåga att lyssna, vara tydlig och kunna leva sig in i andra människors behov.

Kreativt tänkande Förmåga att se möjligheter utifrån givna ramar.

Problemlösning Förmåga att hitta lösningar som bäst tillgodoser flera olika perspektiv. Vara förutseende och ta hänsyn till både social och tekniska konsekvenser.

Samarbetsförmåga Förmåga att samordna och sammanväga olika intressenters krav och önskemål.

Organisationsförmåga Förmåga att arbeta efter tidsplaner och till exempel hantera budget.