Planeringsarkitekt

Planeringsarkitekter tar fram förslag på hur stadsmiljöer och samhällen ska se ut. Utifrån olika behov, önskemål och krav söker planeringsarkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet men även ur ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arkitekter som arbetar med städer och samhällen inom offentlig verksamhet är vanligtvis anställda vid kommunernas stadsbyggnads-, stadsarkitekts- eller planeringskontor. De kallas planeringsarkitekt, planarkitekt eller fysiska planerare. Många arkitekter startar eget företag.

Arbetsuppgifter
En vanlig arbetsuppgift för planeringsarkitekter är bygglovsgranskning som handlar om att se till att det som byggs uppfyller gällande regler. Arbetet kan också handla om att bevara och restaurera gamla stadsdelar. Då gör arkitekten planer och anvisningar för hur ett område ska vara utformat. En översiktsplan visar hur en ny stadsdel ska utformas och på en detaljplan finns hus och vägar utritade.

Internationell arbetsmarknad
Arkitektbranschen är en mycket internationell bransch och det är vanligt att svenska arkitekter efterfrågas och arbetar i andra länder. För att arbeta som byggnadsarkitekt inom EU krävs en utbildning som uppfyller EU:s kvalifikationsdirektiv.

Förmågor

Förmågor som arkitekter behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga Förmåga att lyssna, vara tydlig och kunna leva sig in i andra människors behov.

Kreativt tänkande Förmåga att se möjligheter utifrån givna ramar.

Problemlösning Förmåga att hitta lösningar som bäst tillgodoser flera olika perspektiv. Vara förutseende och ta hänsyn till både social och tekniska konsekvenser.

Samarbetsförmåga Förmåga att samordna och sammanväga olika intressenters krav och önskemål.

Organisationsförmåga Förmåga att arbeta efter tidsplaner och till exempel hantera budget.