Diakon

Diakoner arbetar med olika former av social omsorg inom kyrkan. Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon.

Många diakoner arbetar inom Svenska kyrkan, men kan även finnas inom andra samfund.

Arbetsuppgifter
Diakoner arbetar mitt bland människorna i en församling och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

Diakoner har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland ingår fältarbete ute i samhället.

Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.

Arbetstid
Diakoner arbetar ofta kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som diakoner behöver ha eller utveckla:

Bemöta människor: Diakoner möter människor i många olika livssituationer. Diakonen har djupa samtal med människor, om både andliga och sociala frågor.

Samarbetsförmåga: Diakonen samarbetar med många olika yrkesgrupper inom kyrkan, till exempel präst, kyrkvaktmästare och kyrkomusiker.

Social förmåga: En stor del av arbetet går ut på uppsökande verksamhet ute i samhället.