GIS- och kartingenjör

GIS- och kartingenjörer arbetar med geografisk information, även kallad geo-data. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. De GIS-produkter som är mest kända för allmänheten är kartor, GPS och vägbeskrivningstjänster som finns på Internet.

 

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

GIS-ingenjörer finns både i privata företag och offentlig sektor, ofta inom branscher så som IT, bygg och skog. Några stora arbetsgivare är exempelvis Lantmäteriet, Länsstyrelsen och landets kommuner.

Arbetsuppgifter
GIS- och kartingenjörer sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning. Geo-data tas fram med hjälp av olika mätinstrument och program, därefter behöver informationen analyseras och sammanställas. Denna geografiska information används som underlag vid en mängd olika beslut, så som privata bygglov, nya vägbyggnationer eller utveckling av helt nya bostads-, industri- eller handelsområden.

GIS- och kartingenjörens specifika arbetsuppgifter varierar. Några arbetar med hela spannet från insamling till presentation. Andra GIS- och kartingenjörer arbetar istället mer specialiserat, exempelvis i fält med att mäta eller ta fram information, medan andra fokuserar på IT och att implementera informationen i de olika geografiska informationssystem som finns, så som att uppdatera kartor.

En vanlig arbetsuppgift för både privat- och offentligt anställda GIS- och kartingenjörer är att göra analyser. I analysen kopplas geografisk information ihop med annan insamlad data, så som befolkningsstatistik. Kommunen kan exempelvis behöva en befolkningsprognos som visar hur många 6-åringar som kommer att bo i olika skolområden framöver, eller en karta som visar vilka av kommunens vattenledningar som är äldre än 50 år och tillverkade i ett visst material. Det kan också handla om analyser som visar hur olika naturkatastrofer skulle kunna påverka våra samhällen.

Förmågor

Förmågor som GIS- och kartingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: GIS- och kartingenjörer behöver kunna sammanställa och analysera siffror och data från flera olika källor och förstå hur de samspelar med varandra.

Flexibel: Geografiska informationssystem uppdateras ofta och teknikutvecklingen går snabbt, så det är viktigt att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar.

Problemlösningsförmåga: Man behöver vara bra på att lösa problem med anpassning till syfte, mottagare och situation. Alla uppdrag ställer specifika krav.

Servicemedveten: Det är mycket kundkontakt i yrket som GIS- och kartingenjör, så att kunna bemöta kunder, förstå vad som efterfrågas och leverera tydliga svar är viktigt.