Slaktare och styckare

Slaktare arbetar inom livsmedelsindustrin på slakterier för olika djurslag som ska slaktas och förädlas till livsmedel. Efter uppslaktning är det styckarens uppgift att skilja ut och stycka fram olika köttdetaljer med kniv. De båda yrkena är rörliga och kräver god fysik.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Slaktare, styckare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att slaktare* kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på slaktare bedöms vara oförändrad de närmaste tio åren. Det sker en del rationaliseringar och koncentration till större enheter, vilket kan leda till färre anställda.

Tillgången på slaktare kommer att bli tillräcklig även på fem och tio års sikt.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig bedömning för yrket slaktare, men yrket ingår i yrkesgruppen slaktare och styckare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Slaktare är anställda på ett slakteri för en viss typ av djur som måste vara godkända enligt EU-förordning. Nöt, gris och får brukar slaktas vid samma slakteri. Fågel, kaniner, hägnat vilt och frilevande vilt slaktas vid särskilda slakterier. Fisk slaktas vid slakterier för fiskprodukter. Alla slakterier i landet måste följa djurskyddsbestämmelserna i djurskyddslagen och föreskrifterna om djurskydd. Styckare kan arbeta på ett slakteri, i ett styckningsföretag eller i en butik.

Arbetsuppgifter
Djuren transporteras till slakteriet där de besiktigas av en officiell veterinär. Därefter bedövas djuret med olika bedövningsmetoder. Större slaktdjur bedövas oftast med en bultpistol. Mindre djur och fåglar bedövas oftast med koldioxid eller elektricitet. Efter bedövning avlivas djuren genom avblodning.

Efter djurhantering, avlivning och avblodning krokas slaktkroppen upp på en bana i taket. Grisar tvättas, skållas och avhåras medan nötdjur avhudas. Allt detta sker i den orena delen av slakteriet. Slaktkroppen förflyttas sedan hängande till den rena sidan av slakthallen där andra slaktare tar emot kroppen för urtagning av inälvor.

Nästa moment är att klyva slaktkroppen, oftast med en maskinsåg. Sedan klassificeras slaktkroppen som vägs och kyls ned. Inre organ, tarmar, hud, fett och ben tas tillvara. En officiell veterinär besiktigar även slaktkroppen, de urtagna inre organen och tarmarna.

Styckare tar vid efter slaktarens arbete. Först grovstyckas slaktkroppen, antingen liggande eller hängande på en krok. Därefter skiljs köttet från benet, detaljerna skärs ut och fettet tas bort. Styckare är ett hantverksyrke och de flesta moment görs för hand med en kniv. Styckare kan vara specialiserade på vissa uppgifter, men arbetsrotation är vanligt.

I en dagligvarubutik är styckaren oftast själv ansvarig för att stycka ut alla delar och förpacka varorna. Butiksstyckare har ett serviceinriktat arbete eftersom kontakt med kunder ingår i arbetet.

Efter slaktarens och styckarens arbete tar charkuteristen över, läs mer i separat yrkesbeskrivning i Yrken A-Ö.

Inriktning
I detaljhandeln finns köttmästare. De har efter lång erfarenhet som styckare genomgått mästarutbildning och avlagt mästarprov. Köttmästare kan bli ansvariga för en färskvaru- eller charkavdelning i en butik. De kan också vara egna företagare.

Arbetsmiljö
Slaktare och styckare jobbar i arbetslag. Inom arbetslaget roterar man oftast mellan arbetsuppgifterna. Arbetstempot är högt och miljön kan vara bullrig.

Styckning innebär monotona rörelser i en kylig arbetsmiljö. Temperaturen i styckningslokalen får inte överstiga +12 grader C. Styckare arbetar ofta med kylda köttbitar vilket kan innebära en risk för arbetsskador. För att undvika skärskador behöver man använda skyddshandskar och skyddsförkläde.

Vid avlivning och slakt använder slaktaren liftar, traverser, ramper och annan utrustning för att förflytta kropparna. Ändå är slaktaryrket ett fysiskt yrke som ställer krav på en god fysik. Styckarens arbete är desto mer krävande. Händer och armar används vid nästan alla moment i arbetet.

Slaktare och styckare måste vara noggranna med hygienen. Utrustning för handtvätt, rengöring och desinfektion ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Förmågor

Förmågor som styckare och slaktare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad:
Kunna producera med hög kvalitet.

Rörlighet:
Slaktare och styckare har ett rörligt arbete.

Samarbetsförmåga: Slaktare och styckare ingår ofta i arbetslag.

Stresstålig: Arbetstempot är ofta högt.

Styrka:
Det krävs styrka för att hantera slaktkroppar och köttdetaljer, tunga lyft ingår i arbetet.