Ingenjörsyrken

Ingenjörer arbetar inom alla branscher, inom små och stora företag och vid myndigheter. De ser tydliga resultat av sitt arbete; ett hus, en bro, en ny produkt, ett nytt sätt att kommunicera, ett läkemedel, en radiosändning. Med tekniska kunskaper söker de bästa lösning på ett problem eller för att effektivisera produktionen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Elingenjörer och eltekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för elingenjörer och eltekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på elingenjörer och eltekniker kommer att vara stor de närmaste tio åren. Energibolagen planerar för ökade investeringar och i synnerhet el-konstruktörer efterfrågas allt mer. Samtidigt ökar kompetenskraven.

Tillgången på elingenjörer och eltekniker blir inte tillräcklig. Antalet utbildade bedöms inte tillgodose den förväntade efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Civilingenjörer, bygg och anläggning

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för civilingenjörer inom bygg och anläggning blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på civilingenjörer inom bygg och anläggning bedöms öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på civilingenjörer inom bygg och anläggning blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver yrkeserfarenhet och det tar lång tid att uppnå den kompetens som efterfrågas.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik ligger kvar på en oförändrad nivå, samtidigt som kompetenskraven ökar.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir inte fullt tillräcklig. För få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för byggnadsingenjörer blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Gruvnäringen kommer att ha behov av fler anställda samtidigt som fler än normalt går i pension. Behovet av arbetskraft kommer att vara störst i de norra delarna av landet.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi blir inte tillräcklig för att täcka rekryteringsbehovet Det kommer att vara alltför få som utbildar sig.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Vad gör en ingenjör?
Gemensamt för ingenjörer är att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling. Till exempel kan ingenjörer arbeta med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, de leder byggprojekt, skapar nya sätt att kommunicera. De söker lösningar som gör förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen, som gör produktionen mer miljövänlig och kvalitetssäkrar produktionen och produkterna. Ingenjörer arbetar också med inköp, försäljning, marknadsföring och logistik.

Många ingenjörer arbetar i projektform där ingenjören också kan vara projektledare. Projektledare planerar och samordnar projekt mot önskat mål, arbeta för att tidsplanen ska hålla och samverkar internt och externt. Inom olika branscher och företag används olika benämningar på roller som ingenjörer arbetar i, några vanliga roller är: konstruktören som tar fram och utvecklar produkter, produktionsingenjören som söker lösningar som på olika sätt effektiviserar produktionskedjan, utvecklingsingenjören som arbetar med att säkerställa att produkterna utvecklas efter de krav som ställs.

Vilka kunskaper har ingenjörer?
Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan att ha teoretiska tekniska och naturvetenskapliga kunskaper inom ett område. Ingenjörsutbildningen ger framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Stor del av jobbet handlar om att samarbete med kollegor, kunder, entreprenörer och andra företag, myndigheter med flera. Med teoretiska tekniska kunskaper arbetar ingenjörer med att hitta lösningar för människor men framförallt med människor.

Var jobbar ingenjörer?
Tekniska lösningar behövs överallt i samhället och därför arbetar ingenjörer i alla branscher. De arbetar inom små och stora företag, vid myndigheter och som företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsultföretag. Att jobba som konsult innebär att tillfälligt erbjuda sina tjänster till andra företag som saknar denna kompetens med kvalificerande arbetsuppgifter. För ingenjörer finns goda möjligheter att arbeta utomlands.

Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?
Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. Civilingenjörsexamen ger förutsättningar att jobba mer med utveckling medan en högskoleexamen ger förutsättningar att jobba med förbättring. Civilingenjörsexamen ger tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion som projektledare med helhetsperspektivet medan högskoleingenjören jobbar med en mindre eller praktisk del av projektet. Samtidigt kan civilingenjörer bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskapsområde.

Många utbildningsinriktningar och olika yrkestitlar
I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildning på olika nivåer och med olika inriktningar. En utbildningsinriktning och utbildningsnivå kan leda till många olika arbetsuppgifter och yrkestitlar inom flera branscher. Företag kan ha behov av ingenjörer med olika inriktningar för sin verksamhet.

Här kan du mer om ingenjörsyrken inom specifika kunskapsområden samt läsa intervjuer och se filmer med yrkesverksamma:

Ingenjörer inom bygg och anläggning


Ingenjörer inom elektroteknik

GIS- och Kartingenjörer

Ingenjörer inom IT

Förmågor

Förmågor som ingenjörer behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga Förmåga att samla in och hantera ett ibland stort material och bryta ned till mindre beståndsdelar och där söka efter samband och orsaker.

Kommunikationsförmåga Förmåga att kommunicera både verbalt och i skrift.

Kreativt tänkande Förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya och optimala lösningar.

Organisationsförmåga Handlar om viktiga projektledaregenskaper, att kunna strukturera arbetet, göra hållbara planer och sedan kunna hålla planeringen.

Problemlösning Förmåga att finna lösningar med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Samarbeta Ingenjörer behöver ofta samarbeta med flera olika aktörer och förmågan att hitta goda samarbeten blir avgörande för resultatet.

Tidshantering Att kunna planera och använda tid på ett optimalt sätt och hålla tidsplaner är viktigt.