Produktionstekniker

Produktionstekniker är ett samlingsbegrepp för ett antal olika yrkesroller.
Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och även mellan företag.
Målsättningen är att tillverkningen ska ske så effektivt som möjligt.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Maskiningenjörer och maskintekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskiningenjörer och maskintekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker kommer att fortsätta öka de närmaste tio åren. Inom både industrin och tjänstenäringarna ställs allt högre krav på den arbetskraft som rekryteras och maskiningenjörernas kompetens efterfrågas då allt mer.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Verktygsmaskinoperatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för CNC-operatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på verktygsmaskinoperatörer kommer att öka de kommande tio åren. Samtidigt automatiserar och rationaliserar industrin sin verksamhet genom införande av ny teknik. Denna process minskar behovet av personer inom traditionell maskinell bearbetning medan behovet ökar inom datastyrd produktionsteknik (CNC).

Tillgången på CNC-operatörer blir inte tillräcklig eftersom för få väljer att läsa yrkesprogram på gymnasienivå för industri- och teknikyrken eller på Teknikcollege.

*På lång sikt bedömer Arbetsförmedlingen hela yrkesgruppen verktygsmaskinoperatörer, men där ingår såväl verkstadsmekaniker som CNC-operatörer.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Arbetsuppgifter
En produktionsteknikers arbete kan handla om både metodutveckling och förbättringar av den tekniska utrustningen. Det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. En och samma person kan ha flera olika arbetsuppgifter.

Jobbet kan till exempel handla om att optimera materialflöden i en tillverkningsprocess så att man undviker att halvfabrikat blir liggande i väntan på nästa steg i processen. Målet är att produktionen ska löpa så smidigt och effektivt som möjligt. Att lösa olika typer problem som uppstår i produktionsprocessen kan också vara en del av arbetsuppgifterna.

Produktionstekniker kan också jobba med programmering av datorstyrda verktygsmaskiner. I den rollen kan jobbet ibland gränsa till en kvalificerad CNC-operatörs arbete. På vissa arbetsplatser är det en produktionstekniker som programmerar maskinerna och gör justeringar av dem när så behövs. På andra ställen kan det vara CNC-operatören själv som gör det.

Även inköp av maskiner och annan utrustning kan vara en uppgift för produktionsteknikern. Då måste man räkna på investeringen och ta reda på hur lång tid det tar att tjäna in pengarna den kostat.

Även i det sammanhanget är det nödvändigt att ha en helhetssyn på produktionsprocessen så att utrustning med lämplig kapacitet väljs. Det finns ingen anledning att ha en maskin som producerar väldigt mycket på kort tid om inte resten av kedjan hänger med.

Dokumentationsarbete kan också falla på produktionsteknikerns lott. Det är en viktig del av ett företags kvalitetsarbete, och det är ett område som många gånger gränsar till produktionsteknikerns ansvarsområde. En uppgift kan vara att följa produktionen och se till så att den följer fastlagda rutiner i de fall sådana finns. Det kan också finnas särskilda lagar och regler som ska följas inom olika typer av industrier.

Produktionstekniker deltar även i olika typer av projekt på företaget. Exempelvis produktutveckling bedrivs ofta i projektform. När nya produkter utvecklas måste de gå att tillverka på ett effektivt sätt. Där behövs produktionsteknikerns kunskaper. Det förekommer också att produktionsteknikern leder projekt kring förändringsarbete och metodutveckling inom företaget.
Innan en ny produkt kan tillverkas krävs en hel del så kallat beredningsarbete för att ritningar ska kunna omsättas till verkliga detaljer. Även detta är ett arbetsområde för produktionstekniker.

Förutom att ha bred kunskap om både teori och praktik behöver en produktionstekniker ha god förmåga att samarbeta med andra. En naturlig del av jobbet är att man har mycket kontakt med människor.

Produktionsteknikern fungerar ofta som en länk mellan produktionsledet och andra funktioner på företaget. Vare sig det handlar om att ändra ett program till en maskin i verkstaden eller att införa nya arbetsmetoder eller rutiner, är andra människor inblandade i processen. Därför är det viktigt att vara smidig och kunna samverka med andra på ett bra sätt.

Förmågor

Förmågor som produktionstekniker bör ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Arbete med metodutveckling eller förbättringar av den tekniska utrustningen ställer krav på analytisk förmåga.

Problemlösning: Att lösa olika typer problem som uppstår i produktionsprocessen är en del av arbetsuppgifterna.

Samarbetsförmåga: En naturlig del av jobbet är att man har mycket kontakt med människor. Produktionsteknikern fungerar ofta som en länk mellan produktionsledet och andra funktioner på företaget.