IT-arkitekter

IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används inom en organisation eller i ett företag stödjer verksamheten. De är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. De fungerar ofta som länken mellan de som utvecklar tekniken och de som använder den.

IT-arkitekter arbetar ofta på större företag, i organisationer eller på myndigheter.

Arbetsuppgifter

Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. De ser till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

Det finns flera typer av IT-arkitekter utan skarpa gränser emellan. Yrkestitlarna kan också variera mellan olika arbetsplatser. Här följer en grov indelning med fyra olika arkitektroller:

Verksamhetsarkitekter arbetar nära verksamheten och vet hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tas fram av dem som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med stora projekt.

Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Det kan t.ex. handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. De arbetar ofta med enskilda projekt, till skillnad från lösningsarkitekter som har övergripande ansvar över flera olika projekt.

Infrastrukturarkitekter
säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad i en lagom takt. De ansvarar också för dokumentation av infrastrukturen.

Förmågor

Förmågor som IT-arkitekter behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: En IT-arkitekt behöver ha en analytisk förmåga.

Samarbetsförmåga: En stor del av arbetet består av kontakter med företag, medarbetare och olika IT-projekt. Man bör ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.

Ledarskapsförmåga: IT-arkitekter kan fungera som chef för de personer som är inblandade i projekten.

Kundfokus: Arbetet fokuserar på att känna till vad kunderna, eller de som arbetar i organisationen behöver och utgå ifrån det då man planerar för vilka IT-system organisationen behöver.

Pedagogisk förmåga: Förmåga att kunna lära ut och föra ut information på ett intressant sätt.