Elevassistent

Elevassistenter arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och på fritids. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör jobbet omväxlande. En del av arbetet kan innebära omvårdande och assisterande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta mediciner. I vissa fall kan man också behöva ha kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnskötare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter* har medelgoda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Dock beror antalet jobb på hur kommunerna väljer att prioritera inom skolverksamheten. Av de som arbetar i yrket är en stor andel unga. Därför är det få i yrket som går i pension de närmaste åren.

Tillgången på elevassistenter är stor, bland annat eftersom yrkesutbildning inte alltid efterfrågas. Tillgången och efterfrågan kommer troligen att leda till balans under de kommande tio åren.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för yrket elevassistenter, men yrket ingår i yrkesgruppen barnskötare och elevassistenter.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man anställd som stöd till en elev, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetsuppgifter
Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången.
Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever.

Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte. Elevassistenten hjälper eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Man kan till exempel hjälpa eleven att hitta olika studietekniker eller anteckna vid lektioner.

Läraren har huvudansvaret för arbetet i klassrummet och elevassistenten arbetar ofta på instruktion från läraren. Som elevassistent måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärare och övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger och speciallärare.

Elevassistenten har kontakt med elevens vårdnadshavare och samarbetar även med skolhälsovården och med myndigheter. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt.

Arbetstider
Elevassistenten jobbar under skolans öppettider eller då eleven har behov av stöd.

Förmågor

Förmågor elevassistenter behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel
: Elevassistenten behöver kunna anpassa sig utifrån eleven eller klassen man arbetar med eftersom det handlar om att kunna följa exempelvis elevens dagsform och humör.

Förmåga att ta ansvar: Det är viktigt att elevassistenten kan ta ansvar och vara drivande i att arbetsuppgifter blir utförda.

Samarbetsförmåga: Man måste som elevassistent kunna samarbeta med andra för att eleven man arbetar med ska komma framåt. Mycket kontakter och samarbeten sker med exempelvis lärare, föräldrar eller andra myndigheter.

Social förmåga: Elevassistenten arbetar med individer eller i klasser med många elever. Det är viktigt att man har lätt för att möta människor på olika sätt.