Elevassistent

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande. Jobbet kan ge mycket till den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Barnskötare m.fl.

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter* har medelgoda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Dock beror antalet jobb på hur kommunerna väljer att prioritera inom skolverksamheten. Av de som arbetar i yrket är en stor andel unga. Därför är det få i yrket som går i pension de närmaste åren.

Tillgången på elevassistenter är stor, bland annat eftersom yrkesutbildning inte alltid efterfrågas. Tillgången och efterfrågan kommer troligen att leda till balans under de kommande tio åren.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för yrket elevassistenter, men yrket ingår i yrkesgruppen barnskötare och elevassistenter.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man som elevassistenten anställd som stöd till en elev i klassen, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas till i klassrummet som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetsuppgifter
Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. Både mellan olika skolor och beroende på vilket stöd den elev man arbetar med har behov av. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Det kan till exempel vara datorer som använd i undervisningen, eller hjälpmedel för elever med dyslexi i form av ljudinspelningar till lektioner.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren. Som elevassistenten måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och med övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare. Elevassistenten kan även ha mycket kontakt med elevens föräldrar och samarbetet med dem och andra inom skolan är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Även kontakter och samarbete med andra myndigheter kan förekomma.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera. Som elevassistent är man med under elevens hela skoldag, under raster, i omklädningsrum, på utflykter, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Förmågor

Förmågor som elevassistenter behöver ha eller utveckla:

Ansvarsfull: Elevassistenter är ett viktigt stöd för de elever man arbetar med. Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål.

Social förmåga: Elevassistenten behöver kunna skapa goda relationer till de elever man arbetar med och även till annan personal och lärare på skolan.

Tålmodig: Arbetet med att skapa förtroende och stödja elever sker ibland på lång sikt och det är viktigt att kunna ha tålamod.