Socionomyrken

Socionomer arbetar med människor som har en utsatt situation i samhället. Det kan handla om att stötta och hjälpa människor att förändra sin livssituation på olika sätt, exempelvis till att kunna försörja sig på egen hand. Som socionom har man möjlighet att arbeta inom ett stort antal områden där människor och samhälle står i fokus.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Socialsekreterare och kuratorer

God

Möjligheten till jobb på fem till tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på socialsekreterare kommer att öka.

Tillgången på socialsekreterare ökar, eftersom många utbildas. Den blir dock inte tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig bedömning för yrket socialsekreterare, men yrket ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer.Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Socialsekreterare och kuratorer

God

Möjlighet till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att biståndsbedömare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt. Konkurrensen om jobben varierar mellan olika regioner i landet.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig bedömning för yrket biståndsbedömare, men yrket ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Socionomer arbetar ofta inom kommun, landsting, staten eller privata företag. Man kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, som kurator eller handläggare.

Arbetsuppgifter
Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation. Det kan vara allt från människor i missbruk, barn som farit illa, familjer som har svårt att försörja sig eller människor som behöver hjälp med exempelvis bistånd från kommunen.

I vissa yrkesroller som socionomer arbetar inom behöver man ibland fatta beslut som kan upplevas som svåra för individen. Besluten grundas på regelverk som måste följas enligt lag. Arbetet som socionom innebär även administrativt arbete eftersom man bland annat dokumenterar de ärenden man arbetar med.

Som socionom har man ofta kontakter med sjukhus, kommuner och myndigheter i olika ärenden och behöver kunna samarbeta med andra för att föra ärenden framåt. Eftersom man arbetar med ärenden som rör människor behöver socionomen ha en social förmåga och kunna möta människor i olika situationer.

Som socionom kan man även arbeta i andra stöttande roller som exempelvis skolkurator eller kurator inom kommun eller landsting.

Socionom är en examensbeteckning och man kan arbeta med ett stort antal yrkesbenämningar som exempelvis:

Behandlingsassistent
Biståndsbedömare
Handläggare
Kurator
Projektledare
Socialsekreterare

Arbetstider
Socionomer arbetar ofta kontorstider. Inom vissa socionomyrken ingår jourtjänstgöring vilket kan innebära att man blir inkallad för att arbeta när som helst under dygnet. Om man arbetar vid exempelvis ett behandlingshem eller HVB-hem har man varierade arbetstider, allt från dagtid, till kvällar- och helger.