Miljövårdsyrken

Inom miljövård arbetar olika yrkesgrupper med att förebygga och minska skador på vår miljö. Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som till exempel produktion och trafik, och där människor och natur mår bra. Uppgifterna kan vara såväl förebyggande insatser som kontroll och gälla till exempel luft, vatten, buller, utsläpp, livsmedelshantering, industriproduktion och återvinning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Miljövårdsarbete bedrivs i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

Arbetsuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna.

Miljörevisorer granskar företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till förbättringar av miljöarbetet, så att lagar och regler följs och miljömålen kan uppfyllas. De har kontakter med personalen i organisationen och ibland med myndigheter. Det förekommer att miljörevisorn också arbetar med kvalitets/verksamhetsrevision.

Miljöingenjörer, miljökonsulter och miljösamordnare inom företag och konsultbyråer arbetar med miljöanpassningen i företagen och tar fram miljöledningssystem för att förbättra miljöarbetet. De gör miljöutredningar, sköter kontakter med myndigheter och utbildar anställda i miljöfrågor. Miljökonsulter är specialister inom till exempel teknik, ekonomi eller juridik med särskild kompetens inom miljöområdet. Miljöingenjörer kan också finnas inom kommunerna. De kan där exempelvis ha uppgifter som tillsyn av miljöstörande verksamhet, trafik, järn- och motorvägar.

Miljöhandläggare (miljöskyddshandläggare) finns vid länsstyrelserna, som har ansvar för miljön i varje län. Vid länsstyrelserna kan de exempelvis arbeta med prövning och tillsyn av olika verksamheter, miljöanalys, utformning av miljömål, uppföljning och utvecklingsarbete. De vägleder och informerar exempelvis kommunerna i deras arbete. Miljöhandläggare kan även finnas i andra myndigheter och företag och arbetar då med miljöfrågor som rör myndighetens eller företagets egen verksamhet.

Återvinningsarbetare jobbar oftast med vägledning på en återvinningscentral. Det ingår också ofta i jobbet att medverka i den dagliga driften av centralen och att byta containrar vid behov. Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på många olika sätt. Arbetet handlar oftast om att hämta sopor från hushåll och industrier med särskilda fordon som kan samla upp avfallet för att sedan transportera dem till särskilda avfallsanläggningar.

Förmågor

Förmågor som man inom olika miljövårdsyrken ofta behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: För att påverka en förändring i miljöbeteendet gäller det att vara driven.

Organisationsförmåga:
Det är viktigt att kunna planera och strukturera sitt arbete.

Samarbetsförmåga:
Det är viktigt att kunna samarbeta med andra då flera yrken inom miljövård arbetar i lag eller par.

Social förmåga: I de strategiska rollerna är det viktigt att kunna nätverka och knyta nya kontakter. I de operativa rollerna möter man kunderna och då är det viktigt att ge ett gott intryck.