Miljövårdsyrken

Inom miljövård arbetar olika yrkesgrupper med att förebygga och minska skador på vår miljö. Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som till exempel produktion och trafik, och där människor och natur mår bra.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Uppgifterna kan vara såväl förebyggande insatser som kontroll och gälla till exempel luft, vatten, buller, utsläpp, livsmedelshantering, industriproduktion och återvinning.

Arbetet bedrivs i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

Här beskrivs kortfattat yrken inom miljövården. Miljökonsulterna inklusive miljörevisorerna beräknas till ungefär 16 000 personer och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna till 1 500 personer. Annars är det fråga om små yrkesgrupper. Samtidigt finns det många andra yrken, där man som en del av sina arbetsuppgifter arbetar för en bättre miljö inom sina fackområden.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna. Läs mer om yrket i en särskild beskrivning i Yrken A-Ö. Miljösamordnare, ibland kallade Agenda 21-samordnare, arbetar med att anpassa verksamheter i kommunen till miljöns krav, tar fram handlingsplaner och driver olika miljöprojekt i kommuner och landsting. Miljöinformatörer informerar om miljö- och avfallsfrågor, tar fram informations- och utställningsmaterial och ordnar studiebesök.
Som miljörevisor granskar du ett företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till förbättringar av miljöarbetet, så att lagar och regler följs och miljömålen kan uppfyllas. Du har kontakter med personalen i organisationen och ibland med myndigheter. Miljörevisorn kan ha arbetsledande uppgifter och kallas då ofta miljörevisionsledare. Det förekommer att miljörevisorn också arbetar med kvalitets/verksamhetsrevision. I vissa organisationer finns anställda som under begränsade perioder arbetar med miljörevision vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna.

Miljöingenjörer, miljökonsulter och miljösamordnare inom företag och konsultbyråer arbetar med miljöanpassningen i företagen och tar fram miljöledningssystem för att förbättra miljöarbetet. De gör miljöutredningar, sköter kontakter med myndigheter och utbildar anställda i miljöfrågor. Miljökonsulter är specialister inom till exempel teknik, ekonomi eller juridik med särskild kompetens inom miljöområdet. Miljöingenjörer kan också finnas inom kommunerna. De kan där exempelvis ha uppgifter som tillsyn av miljöstörande verksamhet, trafik, järn- och motorvägar.

Miljöhandläggare (miljöskyddshandläggare) finns vid länsstyrelserna, som har ansvar för miljön i varje län. Vid länsstyrelserna kan de exempelvis arbeta med prövning och tillsyn av olika verksamheter, miljöanalys, utformning av miljömål, uppföljning och utvecklingsarbete. De vägleder och informerar exempelvis kommunerna i deras arbete. Miljöhandläggare kan även finnas i andra myndigheter och företag och arbetar då med miljöfrågor som rör myndighetens eller företagets egen verksamhet.

Miljöhygieniker arbetar tillsammans med yrkeshygieniker vid Yrkes- och miljömedicinska klinker. De arbetar med den yttre miljön runt arbetsplatser. Läs mer i beskrivningen av Yrkeshygieniker i Yrken A-Ö.

Inom återvinning och avfallshantering ökar arbetsuppgifterna, men samtidigt utvecklas tekniken, så att fler moment kan utföras maskinellt. En viss ökning av antalet jobb väntas dock. Läs mer om yrkena Renhållningsarbetare, Saneringsarbetare och Återvinningsarbetare i Yrken A-Ö.

Även biologer, geovetare och kemister kan ha uppgifter inom miljövården. Läs mer om dessa yrken i beskrivningarna Biologyrken, Geovetaryrken och Kemist i Yrken A-Ö.

Förmågor

Förmågor som man inom olika miljövårdsyrken ofta behöver ha eller utveckla:

Analytiskt tänkande: Förmåga att analysera och jämföra olika fenomen.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Arbetet innebär offta ett informationsansvar.

Informationssökning: Söka information och undersöka fenomen.

Samarbetsförmåga: Kunna samarbeta med andra för bästa resultat.

Utvecklingsinriktad: Förmåga att ta initiativ till att utveckla verksamheter.