Sjuksköterska inom äldrevård

Sjuksköterskor inom äldrevård ansvarar för omvårdnaden av äldre människor på bland annat geriatriska vårdavdelningar, vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården. De behandlar personer som har drabbats av åldersrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår att bedöma, behandla, lindra och ibland bota symtom. Stöd till anhöriga och handledning av omvårdnadspersonalen ingår i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Geriatriksjuksköterskor

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att geriatriksjuksköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på geriatriksjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror på den starka tillväxten av antalet äldre i befolkningen. Detta ökar behovet av geriatriksjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på geriatriksjuksköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången i framtiden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Sjuksköterskor inom vård av äldre arbetar bland annat på vård- och omsorgsboenden, inom hemsjukvården, på sjukhusens geriatriska vårdavdelningar, rehabiliteringskliniker och minnesmottagningar. Geriatriksjuksköterska är en annan benämning av yrket.

Arbetsuppgifter
Sjuksköterskor inom äldrevård ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättning. I arbetet ingår att bedöma, behandla och lindra symtom. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet hos den äldre.

Sjuksköterskor inom äldrevård leder omvårdnadsarbetet inom den kommunala verksamheten. Sjuksköterskan gör en individuell vårdplan tillsammans med den äldre och dennes anhöriga samt utformar och följer upp behandling. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus – inte diagnosen. Stöd till anhöriga är också en viktig del i omvårdnaden.

Sjuksköterskan tar även prover, ger injektioner, sätter kateter, gör såromläggningar och hanterar läkemedel och genomför medicinska arbetsuppgifter. En annan arbetsuppgift är att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen i bland annat sociala och medicinska frågor. Sjuksköterskan kan också överlämna vissa uppgifter till omvårdnadspersonalen, vilket kallas delegering.

Arbetsmiljö
Sjuksköterskor inom äldrevård har ofta en samordnande funktion för andra yrkesgrupper som arbetar med äldre. Det är vanligt att samarbeta med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.

Arbetstider
Arbetstiderna kan växla mellan dag, kväll och i vissa fall natt.

Förmågor

Förmågor som en sjuksköterska inom äldrevård behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förståelse för situationen som omsorgstagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Ledarskapsförmåga: Sjuksköterskan inom äldrevård har en arbetsledande och samordnande funktion. En del av arbetet handlar om att handleda och utbilda omvårdnadspersonalen.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård omsorgstagaren är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.