Psykiatrisjuksköterska

Mycket av psykiatrisjuksköterskans arbete handlar om att hjälpa patienterna att hitta olika sätt att hantera sin livsituation med psykisk sjukdom. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående. Som psykiatrisjuksköterska kan man arbeta på exempelvis en vårdavdelning eller en öppenvårdsmottagning på en psykiatrisk klinik.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och den ökade psykiska ohälsan i samhället. Detta ökar behovet av psykiatrisjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att motsvara efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången i framtiden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Liksom inom övriga sjuksköterskeyrken är omvårdnad kärnan i psykiatrisjuksköterskans arbete. Omvårdnad inom psykiatrisk vård kan till exempel innebära insatser för att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet och stärka känslan av att ha kontroll över sitt liv. Det kan också handla om att man hjälper patienten hitta olika sätt att hantera konsekvenserna av psykisk sjukdom samt att formulera rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling.

Det är viktigt att psykiatrisjuksköterskan utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det innebär bland annat att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ser både patient och närstående i deras livssituationer.

Man ingår ofta i ett psykiatriskt team tillsammans med läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och skötare. Alla i teamet arbetar gemensamt för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Som psykiatrisjuksköterska arbetar man självständigt, man leder och fördelar också både det egna och vårdteamets omvårdnadsarbete. Man samverkar ofta exempelvis med socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra myndigheter när det gäller exempelvis samordnad vårdplanering. Som psykiatrisjuksköterska kan man också arbeta inom integrerad psykiatrisk vård, där vård på behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. På öppenvårdsmottagningar ingår mycket telefonrådgivning i arbetet.

Arbete i vårdteam
Hur arbetet läggs upp i vårdteamen kan variera. Det är vanligt att någon i teamet vid patientens första besök kartlägger hans eller hennes bakgrund, problem och önskemål om behandling. Därefter beslutar man i vårdteamet vem som ska sköta de olika delarna i behandlingen.

Om psykiatrisjuksköterskan blir behandlingsansvarig för patienten arbetar hen fram en behandlingsplan i samråd med patienten och medarbetarna i vårdteamet. Man aktiverar och stödjer patienterna och hjälper dem att upptäcka och utveckla sina egna resurser.

Ofta arbetar psykiatrisjuksköterskan med patienterna i deras hemmiljö genom att träna dem att komma ut i samhället och göra vardagliga sysslor tillsammans. Man har kontakter och samverkar med närstående när det är möjligt. Alla behandlingsinsatser dokumenteras i en omvårdnadsjournal.

Vid regelbundna konferenser i vårdteamet diskuteras arbetet med patienterna och behandlingsplanerna följs upp. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera mediciner, ge injektioner och följa upp effekten av den medicinska behandlingen såväl som av de icke medicinska behandlingsinsatserna. Även handledning till studerande ingår i arbetsuppgifterna.
Förutom på psykiatriska kliniker kan psykiatrisjuksköterskor arbeta inom

  • primärvården på vårdcentral,
  • på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.
  • i team som besöker patienterna i hemmen också på helger och nätter.
kommunala psykiatriska vården vid gruppboenden och inom hemsjukvården. Då handleder man i regel också personalen i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården.

Förmågor

Förmågor som en psykiatrisjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Behöver ha förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.