Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterskor arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk sluten- och öppenvård. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och att se både patient och närstående i deras livssituationer.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och den ökade psykiska ohälsan i samhället. Detta ökar behovet av psykiatrisjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att motsvara efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången i framtiden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningar på psykiatriska kliniker är vanliga arbetsplatser för psykiatrisjuksköterskor. Arbetsplatser finns också inom primärvården på vårdcentraler, inom den kommunala psykiatriska vården, inom rättspsykiatrin eller på behandlingshem för personer som behöver långvarig vård.

Arbetsuppgifter
Psykiatrisjuksköterskan arbetar med omvårdnad inom psykiatrisk vård. Det innebär insatser som syftar till att hjälpa patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Det kan till exempel handla om att hjälpa patienten att hantera känslor av meningslöshet, att stärka patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv och att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och konsekvenser av den. Beroende på område arbetar psykiatrisjuksköterskan med patienter som till exempel har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom eller missbruksproblem.

Psykiatrisjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och utformar omvårdnaden efter patientens behov. Det handlar om att se både patient och närstående i deras livssituationer. I arbetet ingår att hantera allt från akuta sjukdomstillstånd till långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Psykiatrisjuksköterskan stödjer patienten genom samtal, förbereder patienten inför behandlingar och aktiverar patienten. I arbetet ingår att hantera mediciner, göra provtagningar och medicintekniska åtgärder samt följa upp effekten av olika behandlingar.

I sjuksköterskans arbete ingår att leda, driva och utveckla omvårdnaden. Som psykiatrisjuksköterska arbetar man självständigt, men ingår ofta i ett multiprofessionellt team tillsammans med exempelvis läkare, psykolog, kurator och skötare. Teamet arbetar gemensamt och utifrån sina professioner för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Psykiatrisjuksköterskan samverkar ofta med socialtjänst och myndigheter när det gäller exempelvis samordnad vårdplanering.

Förmågor

Förmågor som en psykiatrisjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Kunna bemöta människor med psykisk ohälsa och ha förståelse för situationen patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att förhindra misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra i multiprofessionella team, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.