Byggnadsplåtslagare

Plåtslagare kan ha två olika inriktningar, byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare. I båda fallen handlar det om hantverksyrken. Som byggnadsplåtslagare arbetar man både utanpå byggnader med till exempel fasader, eller inne i byggnader med ventilationssystem. Ofta arbetar man på höga höjder på byggställningar. Ett gott handlag och sinne för form är en bra grund för arbete som plåtslagare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Byggnadsplåtslagare

God

Möjligheterna till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för byggnadsplåtslagare* blir god på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på byggnadsplåtslagare kommer att vara oförändrat hög under de kommande fem och tio åren. Den ökade befolkningstillväxten leder till större behov av nya bostäder, både på kort och lång sikt. Samtidigt finns det ett omfattande renoveringsbehov i många flerbostadshus, till exempel inom miljonprogramsområden.

Tillgången på byggnadsplåtslagare minskar eftersom allt färre väljer den inriktningen på sin gymnasieutbildning. Som situationen ser ut nu så kommer det att fortsätta att vara brist på byggnadsplåtslagare.

*Arbetsförmedlingens bedömning görs för yrkesgruppen tunnplåtslagare där byggnadsplåtslagare men även industri- och bilplåtslagare ingår.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Som byggnadsplåtslagare arbetar man mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad. Man kan både arbeta utanpå byggnaden med till exempel fasader, eller inne i nyuppförda byggnader med nya ventilationssystem.

Arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan de även tilläggsisolera och ibland måla monterade plåttak.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna måttagningar. Det kan till exempel gälla tillverkning av beslag, lister, fönsterbleck med mera. De arbetar med material som tunnplåt av stål, koppar, rostfritt stål, aluminium eller zink och använder både handverktyg och maskiner. Föremålen monterar de sedan oftast själva på byggnaden. Numera är dock en hel del av byggnadsplåtslagarens arbetsmaterial fabrikstillverkat, exempelvis hängrännor och stuprör.

Plåtslagarna utför också underhållskontroller av tidigare utförda plåtarbeten. Vid kontrollen skriver man besiktningsprotokoll och föreslår lämpliga underhållsåtgärder om det behövs.

Den nya så kallade lättbyggnadstekniken innebär att husstommar byggs i tunnplåt i stället för i trä. Det innebär att man minimerar risken för fukt- och mögelskador. Därmed kan en arbetsuppgift för byggnadsplåtslagare i framtiden bli att montera hela husstommar.

Byggnadsplåtslagare arbetar i självstyrande arbetslag av varierande storlek. De kan också arbeta ensamma och utför då arbetet självständigt, ofta utifrån en arbetsbeskrivning.

För att inte skada känsliga takmaterial vid nedtagning av snö och is på vintern anlitas byggnadsplåtslagare för att skotta snö från taken. Arbetet utförs ibland i obekväma arbetsställningar. Bestämmelser angående säkerhetsanordningar och skydd är väl reglerade i lag.

Ventilationsplåtslagare installerar ventilationssystem. De monterar ventilationskanaler med tillhörande fläktdon och aggregat, utför service och reparerar systemen. Ibland tillverkar de själva delar av anläggningen. Ventilationsplåtslagare arbetar efter en färdig ritning eller tar själva mått för att tillverka en viss detalj. En stor del av arbetsmaterialet är fabrikstillverkat.

Enligt riksdagsbeslut ska regelbundna funktionskontroller göras på ventilationssystem i byggnader där människor vistas mycket eller arbetar, så kallad obligatorisk ventilationskontroll.

Kontrollen ska göras för att inomhusluften ska vara ren, vilket är en viktig grund för vår hälsa.

Ventilationsplåtslagare med vidareutbildning kontrollerar till- och frånluftsventilation, mäter luftflöden, kontrollerar värmeväxlare, skriver besiktningsprotokoll och föreslår förbättringsåtgärder.

Arbetsplats
Som byggnadsplåtslagare arbetar mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad och vanligen utanpå byggnaden. Ofta arbetar man på tak på fasader med plåt och besiktning eller snöskottning. Man utför också arbeten i verkstaden.

Ventilationsplåtslagare jobbar däremot oftast inne i nyuppförda byggnader eller i gamla byggnader som behöver nytt ventilationssystem Vid ventilationsbesiktning arbetar de även i exempelvis i vårdinrättningar, skolor och kontosbyggnader.

Förmågor

Förmågor som byggnadsplåtslagare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: En byggnadsplåtslagare behöver kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Rörlighet: Obekväma arbetsställningar förekommer så man bör vara rörlig.

Säkerhetsfokus: En byggnadsplåtslagare bör ha en förmåga att förutse risker.