Ambulanssjukvårdare

Akuta utryckningar med blåljus och sirener, lugna sjuktransporter, väntan och servicearbete på stationen: allt detta ingår i ambulanssjukvårdarens vardag.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som ambulanssjukvårdare kan man vara anställd av landstingen eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad i delar av landet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar mycket. I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs för att ha rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner. När besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Ambulanssjukvårdaren kan dock till exempel lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning och defibrillera, det vill säga ge elstötar till en patient med hjärtstillestånd.

Teamet samverkar i sin tur med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten på bästa sätt. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Hen sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal. Patienten ska även undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Då kan ambulanssjukvården vara direkt livsavgörande.

Förutom ansvar för ledning och kommunikation har ambulanssjukvårdaren även ansvar för tekniken. Det gäller dels den medicintekniska utrustningen i ambulansen men också själva bilen. Tvätt och skötsel samt enklare service är en del av det dagliga arbetet.

I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Det är långt ifrån alltid som det handlar om akuta lägen i ambulanspersonalens arbete. Ungefär en tredjedel av transporterna är utryckningar med blåljus och sirener, resten är mindre akuta fall och transporter av patienter mellan olika vårdinrättningar. Vid de brådskande transporterna är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten och ambulanssjukvårdaren som kör, men i övriga fall turas man vanligtvis om att köra ambulansen.
Under rena sjuktransporter utförs ingen behandling av patienten och då arbetar ambulanssjukvårdaren ensam.

Arbetstid
Ambulansyrket innebär ofta obekväma arbetstider, det vill säga arbete under nätter, kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en ambulanssjukvårdare behöver ha eller utveckla:

Psykisk stabilitet: Som ambulansförare är det viktigt att vara psykiskt stabil eftersom man ofta behöver kunna bevara sitt lugn och stanna i sin yrkesroll under svåra situationer.

Samarbetsförmåga: Då man ofta jobbar i par, tillsammans med en sjuksköterska, är det viktigt att man har en god samarbetsförmåga.

Stresstålighet: Det är viktigt att kunna behålla lugnet och arbeta effektivt under stressfyllda situationer.

Styrka: Arbetet är fysiskt tungt. Ambulanspersonalen lyfter många hundra kilo per dag då patienter ska bäras och förflyttas.