Ekonomyrken

Ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på inriktning. Det kan handla om allt från att marknadsföra en produkt till att granska redovisningen i ett företag. Oavsett inriktning är förmågan och intresset för att analysera komplexa ekonomiska sammanhang viktig. Här kan du läsa eller länkas vidare till en mängd yrken med ekonomi som den gemensamma nämnaren.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Redovisningsekonomer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på redovisningsekonomer kommer att öka de närmaste tio åren. Redovisningsekonomers kompetens förväntas efterfrågas i allt större utsträckning i takt med att branscher där redovisningsekonomer är verksamma förväntas växa. Framför allt kommer efterfrågan på eftergymnasialt utbildade redovisningsekonomer att öka i takt med att kompetenskraven höjs.

Tillgången på redovisningsekonomer bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren. Trots att utflödet från utbildningssystemet är stort kommer det inte att tillgodose behovet på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ekonomiassistenter m.fl.

Liten

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för ekonomiassistenter, men yrket ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ekonomer finns i alla branscher på arbetsmarknaden, såväl privata näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer.

Arbetsuppgifter
Ekonomer kan ha en rad olika yrken och titlar. För att arbeta som ekonom krävs ofta en utbildning. Vanligaste utbildningen är ekonom/civilekonom som man läser vid högskola eller universitet.

Eftersom ekonomyrken finns över hela arbetsmarknaden kan arbetsuppgifterna variera. Arbetsuppgifterna varierar beroende på storleken på företaget eller organisationen man arbetar inom. I mindre företag är det vanligare att ha en större bredd av arbetsuppgifter som spänner över flera områden. I större företag är det vanligare att ha specialiserade arbetsuppgifter. På ekonomiavdelningar arbetar ekonomer med den ekonomiska styrningen, finansiering och marknadsföring. Även redovisning, revision och sammanställningar av budgetar är vanliga uppgifter.

Det finns även ekonomyrken som enbart kräver gymnasieutbildning, ibland med någon påbyggnad. Vanliga arbetsuppgifter för gymnasieekonomer är administration av löner och handläggning av låneansökningar.

Ekonomyrken i kombination med andra områden
Hälsoekonomer analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Hälsoekonomer arbetar i landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag eller till exempel läkemedelsföretag.

Miljöekonomer analyserar hur man med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön. Miljöekonomen kan arbeta inom både näringsliv och offentlig sektor som Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Nationalekonomer gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Arbetsplatserna kan vara olika myndigheter, stora företag, organisationer, banker, försäkringsbolag och även internationella jobb finns inom till exempel EU-administrationen, OECD och andra internationella organisationer.