Läraryrken

Det kommer alltid behövas duktiga och engagerade pedagoger som inspirerar barn, ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. Pedagogik är läran om utbildning och de flesta pedagogiska arbeten finns i skolan – till exempel lärare, förskollärare och fritidspedagog. Gemensamt för dessa yrken är att pedagogisk skicklighet och djupa ämneskunskaper står i fokus. Det är självständiga arbeten som är förenade med ansvar för elevernas personliga utveckling.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Lärare kan arbeta med alla åldrar, från de minsta barnen i förskolan och grundskolan till vuxna studerande vid vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller universitet. Undervisningen kan avse många olika ämnen – både teoretiska, praktiska, estetiska och yrkesämnen. Läraryrket är i ständig förändring och lärare får hela tiden vara beredda på att lära nytt både vad gäller faktakunskaper och undervisningsmetoder.

Förskollärare arbetar i förskolor med barn i åldern 1-5 år. Arbetet går ut på att stimulera barnens utveckling och förbereda dem inför skolstarten.

Fritidspedagoger arbetar i skolor och fritidshem med barn mellan 6-12 år och arbetar för att barnen ska ha en meningsfull fritid före, under och efter skolan.

Grundskollärare arbetar med barn och ungdomar i grundskolan: elever i de tidigare skolåren (förskoleklass–årskurs 6) eller i de senare skolåren (årskurs 4-6) och ämneslärare i grundskolan undervisar elever på högstadiet (årskurs 7-9). I de lägre årskurserna undervisar samma lärare i nästan alla ämnen för samma grupp elever. I de högre årskurserna undervisar man ofta i färre ämnen. En viktig uppgift är att stödja eleverna i deras personliga utveckling.

• Gymnasielärare kan arbeta som ämneslärare i gymnasieskolan och undervisa elever i både teoretiska, praktiska och estetiska ämnen. Yrkeslärare i gymnasieskolan undervisar i yrkesämnen. Gymnasielärarens roll är till stor del att vara handledare åt eleverna. Läraren ska hjälpa och stimulera eleverna att söka kunskap. Gymnasielärare kan undervisa i olika ämnen beroende på vilka ämnen som valts under lärarutbildningen. Det kan vara till exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen, språk, samhällsvetenskapliga ämnen, tekniska och ekonomiska ämnen, men även yrkesinriktade ämnen.

• Lärare i estetiska- och praktiska ämnen arbetar som bildlärare, idrottslärare, hem- och konsumentskapslärare, musiklärare och slöjdlärare. Som lärare i estetiska och praktiska ämnen kan man undervisa både i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Det är vanligt att man kombinerar undervisningen i ett praktiskt-estetiskt ämne med undervisning i teoretiska ämnen.

Speciallärare- och specialpedagoger arbetar på grundskolan eller gymnasieskolan, så även modersmålslärare. SFI(svenska för invandrare)-lärare arbetar med vuxna nyanlända invandrare.

Studie- och yrkesvägledare arbetar med barn, ungdomar och vuxna inom skolan, men även vid privata företag och arbetsförmedlingar.

Universitets- och högskolelärare arbetar med vuxna studenter vid universitet och högskolor.
Forskning och undervisning ofta tätt sammanlänkat. Läraren ska dela med sig av sina kunskaper till studenter med olika förkunskaper. Det finns högskolelärare som bara arbetar med undervisning, men det finns också de som har stora inslag av forskning i sitt jobb och nästan inte undervisar alls.

Trafiklärare utbildar elever från 16 år och äldre vid trafikskolor.

Folkhögskolelärare undervisar vuxenstuderande på folkhögskolor eller studieförbund.

Rektorer och förskolechefer planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten på skolor och förskolor.

Du kan läsa mer om de olika läraryrkena genom att gå till respektive läraryrke under Yrken A-Ö.