Skogsförvaltare

Skogsförvaltare är skogstjänstemän på strategisk nivå, oftast chefer och specialister. De är ansvariga för planering och genomförande av skogsvård, avverkning och skogsskötsel inom ett skogsområde. Skogsförvaltaren är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägareföreningar eller av kyrkan.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Skogsmästare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att skogsmästare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. Mot slutet av prognosperioden kan konkurrensen om jobben hårdna något.

Efterfrågan på skogsmästare kommer att vara oförändrat de närmaste tio åren. Antalet personer som idag arbetar som skogsmästare och som går i pension blir ganska stort.

Tillgången på skogsmästare kommer att vara tillräcklig. Det antal utbildningsplatser som finns räcker för att möta efterfrågan under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

En skogsförvaltare är chef, ansvarar för och leder arbetet inom ett skogsområde. Benämningen skogsförvaltare används sällan som yrkestitel. Beroende på arbetsgivare kallas den som förvaltar skog till exempel regionchef eller stiftsjägmästare.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att leda, utveckla och kommunicera verksamheten och däri ingår att samarbeta med rådgivare och specialister på kontoret samt med kunder, markägare, myndigheter och organisationer. Med stöd av speciell datorprogramvara skaffar man sig överblick över den skog som ska förvaltas och tar fram planer för skogsbruket.

Skogsförvaltaren samråder med experter som arbetar med försäljning av skog och virke och med transportteknik för skogsprodukter. Man samverkar också med specialister på miljöfrågor och naturvård. I arbetsuppgifterna ingår att följa upp och vidareutveckla arbetet.

Förvaltaren har ett övergripande ansvar för ekonomin och för miljö- och naturvård. Som hjälp i arbetet har man skogstjänstemän med olika specialiteter (se beskrivningen av yrket skogstjänsteman).

Det praktiska arbetet görs oftast av entreprenörer, då skogsbolagen oftast köper skogsvårdstjänster i stället för att ha egen anställd personal för dessa uppgifter. Skogsförvaltaren har personalansvar.

Distriktschefer ansvarar för och leder arbetet inom sitt distrikt, medan en regionchef har det övergripande ansvaret över flera distrikt i en region.

En skogschef kan till exempel arbeta med utveckling och förvaltning av skogens skötsel. Arbetet inkluderar då både virkesproduktion och naturvård. Även upphandling av skogsvårdstjänster från olika entreprenörer kan ingå i arbetet. Man kan också arbeta som skogsbruksplanläggare.

Förmågor

Förmågor som skogsförvaltare behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Kunna och våga fatta beslut utifrån det underlag som finns.

Kommunikativ förmåga: Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Organisationsförmåga: Kunna planera och organisera arbetet.

Produktivitetsinriktad: Förmåga att vara affärsmässig

Samarbetsförmåga:
Kunna samarbeta med andra även om man har olika intressen i ärendet.