Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Undersköterskor

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av undersköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på undersköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara relativt stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Det är till exempel alltför få ungdomar som väljer vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet vilket bidrar till att tillgången på undersköterskor inte motsvarar efterfrågan.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskors arbetsuppgifter är varierande. Man ansvarar för den basala omvårdnaden med fokus på människans personliga hygien och funktion men även med dokumentation och uppföljning. Att ha en helhetssyn är en förutsättning för att ta vara på vårdtagarens egna resurser samt för att stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av. I arbetet ingår även att informera samt vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för patient och anhöriga.

Undersköterskor inom hemtjänst och på boenden
Undersköterskan är en del av vardagen vilket innebär att stödja personen att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning. Medicinska arbetsuppgifter som att lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin kan undersköterskan utföra på delegation. Undersköterskan dokumenterar och rapporterar också om förändringar i hälsotillståndet.

Undersköterskor på sjukhus
Som undersköterska på sjukhus arbetar man i ett arbetslag med personal med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter men som tillsammans arbetar för och med patienten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera patienternas tillstånd och de åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller på delegation. Men även att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd samt se till att det är städat ingår också i arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljö
God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. God kunskap om lyftteknik och användning av hjälpmedel underlättar.

Arbetstider
Som undersköterska får man vara beredd på att arbeta obekväma arbetstider, alltså under helger, kvällar och nätter.

Förmågor

Förmågor som en undersköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som undersköterska behöver man ha förståelse för situationen vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att dokumentera skriftligt.

Noggrannhet: Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.