Stödassistent

En stödassistent arbetar med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Det kan röra sig om fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare och habiliteringsassistent.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Stödassistenter arbetar på många olika arbetsplatser; Gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem för barn. Daglig verksamhet ger möjlighet att arbeta i olika yrkesroller, till exempel inom restaurang eller med massage och friskvård.

Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar man inom ”bostad med särskild service”, ”daglig verksamhet” och ”barn- och ungdomsverksamheter”. Utmärkande, oavsett var man arbetar, är att stödassistenten utgår från personens individuella behov och medvetet arbetar för att den enskilde ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.
Inom bostad med särskild service rör det sig om vardagliga sysslor, allt ifrån stöd med matlagning, städning, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter.

I daglig verksamhet är inriktningen arbete. Där stödjer man till meningsfull sysselsättning på en arbetsplats ute i samhället, eller driver olika arbetsverksamheter internt, till exempel caféverksamhet, servicearbete inom kommunen, snickeri, konst, drama eller data. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik för personer med flerfunktionshinder.
På barn- och ungdomsverksamheter vistas barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för föräldrarna.

Stödassistentens arbete handlar om att stödja till kommunikation. Många personer inom LSS har nedsatt förmåga att förstå och tolka verbal kommunikation. Arbetet innebär att anpassa den omgivande miljön så den blir förståelig eller att dela upp uppgifter som ska utföras i moment. "Först gör du det, sedan det, och slutligen det här, ". Ofta i form av bilder, föremål eller genom text, för att förenkla och ge en överblick.

I arbetet ingår att föra dokumentation över personens utveckling och behov. Ett syfte är att kunna följa upp att denne får rätt stöd och hjälp.

Arbetsmiljö
Det ska finnas arbetstekniska hjälpmedel för att underlätta arbetet, till exempel taklyft och förflyttningshjälpmedel.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var man arbetar. Inom daglig verksamhet är det dagtid. Gruppbostäder och barn och ungdomsverksamheter är bemannade dygnet runt, då arbetar man dag, kväll eller natt.

Förmågor

Förmågor som stödassistenter bör ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Förmåga att sätta sig in i andra människors situation.

Kreativ förmåga: Det behövs ofta kreativa idéer för att nå framsteg i arbetet.

Personlig mognad: Man måste vara ansvarsfull och lyhörd. Ha förmåga att sporra den enskilde att klara olika uppgifter själv utan att kränka. Kunna ge rätt stöd som gagnar den enskilde.

Samarbetsförmåga: Flexibilitet är bra då man möter och arbetar med många människor med olika egenskaper och behov.