Universitets- och högskolelärare

Adjunkt, lektor och professor är några titlar universitets- och högskolelärare kan ha. Gemensamt för alla är att forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället är tätt sammanlänkat i arbetsuppgifterna.

Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter 
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras.

Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor.

Doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom.

Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Förmågor

Förmågor som universitets- och högskolelärare behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Det är bra att kunna analysera och jämföra olika fenomen och ha förmåga att värdera information.

Organisationsförmåga: I arbetet som universitets- och högskolelärare ges en stor frihet att själv planera arbetet.

Pedagogisk förmåga: Det är viktigt att kunna lära ut och föra ut information på ett intressant sätt. Att kunna tolka, värdera, ha omdöme om information, samt avgöra rimligheten och att pröva, ompröva och välja mellan olika strategier.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man med andra, såväl kollegor som studenter.