Slöjdlärare

I slöjdämnet förenas teori och praktik i en process som gör kunskaperna konkreta och begripliga. När man som i slöjden utgår från en idé för att planera, prova, lösa och värdera utvecklas kompetenser som är till nytta även utanför slöjdsalen. Slöjdlärarens uppgift är att skapa förutsättningar för elevernas lärande.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för lärare i praktiska och estetiska ämnen blir god på fem års sikt. På tio års sikt förbättras jobbmöjligheterna ytterligare.

Efterfrågan på lärare i praktiska och estetiska ämnen kommer att öka under prognosperioden. Elevunderlaget ökar stadigt under de närmaste tio åren och detta tillsammans med kravet på lärarlegitimation leder till ett tydligt ökat behov av behöriga lärare.

Tillgången på utbildade lärare med estetisk-praktisk inriktning kommer inte att räcka till. Av dem som utbildar sig till lärare väljer inte tillräckligt många denna inriktning.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Slöjdlärare undervisar i ämnet slöjd i grundskolan. Arbetsgivare kan vara en kommunal eller en fristående skola (friskola). Slöjdlärare kan även undervisa i särskola. Slöjdlärare kan också arbeta med exempelvis slöjdrelaterad verksamhet på folkhögskolor eller som ledare för olika slags kurs- och cirkelverksamhet.

Arbetsuppgifter
Slöjdämnet upplevs enligt flera nationella utvärderingar som ett av skolans absolut roligaste ämnen. Eleverna upplever lust, engagemang och arbetsglädje. Undervisningen i ämnet slöjd ska utveckla elevernas kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. I undervisningen bidrar slöjdläraren till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Det innebär att kombinera ämneskunskaper med pedagogisk kompetens. Slöjdläraren handleder och utmanar elevers olika förutsättningar, intressen och erfarenheter för att utveckla förmågan att:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Att genomföra ett slöjdarbete med eget inflytande och ansvar utmanar den egna förmågan och kunnandet. Detta ger förutsättningar att utveckla personliga kvaliteter och förmågor som till exempel självtillit, kreativitet och problemlösning – kunskaper som utvecklas genom handling, sådant man inte kan läsa sig till.

Förmågor

Förmågor som slöjdlärare behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: I slöjdlärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Slöjdlärare bör ha förmågan att lära och föra ut slöjdkunskaper på ett intressant sätt.

Samarbetsförmåga: Slöjdlärare samarbetar ofta med andra pedagoger på skolan.

Säkerhetstänk: I slöjdsalen finns en mängd verktug och redskap och det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänk och förmåga att förutse risker. Det finns olycksrisker i arbetet för lärare i trä- och metallslöjd, med skarpa verktyg och elektriska maskiner.

Uppmärksam: I arbetet som slöjdlärare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra.