Automationstekniker

Automationstekniker arbetar med att installera och underhålla automatiskt styrda processer och anläggningar. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat. En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och automationsteknikern använder sig då av mätinstrument och testprogram för att hitta felen. Man kan även arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognoser för yrket:

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik ligger kvar på en oförändrad nivå, samtidigt som kompetenskraven ökar.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik blir inte fullt tillräcklig. För få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Maskiningenjörer och maskintekniker

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskiningenjörer och maskintekniker blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker kommer att fortsätta öka de närmaste tio åren. Inom både industrin och tjänstenäringarna ställs allt högre krav på den arbetskraft som rekryteras och maskiningenjörernas kompetens efterfrågas då allt mer.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Automationstekniker kan arbeta hos företag som tillverkar och sköter installation och service av automatiserade anläggningar. De kan också vara anställda av serviceföretag som åker runt till olika anläggningar.

Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Underhållstekniker har ett liknande yrke.

Arbetsuppgifter
Automationstekniker arbetar med att:

● Installera, ställa in, programmera och köra igång automatiska anläggningar
● Montera, underhålla och sköta utrustning för automatisk styrning
● Styra och övervaka el- och energiförbrukning

I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera maskiner/anläggningar och göra förebyggande underhåll av dessa. När reparation av anläggningar utförs handlar mycket av arbetet om att försöka hitta felen. Mätinstrument används för att göra mätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen.

Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator. När automationsteknikern har hittat felet byts eller repareras de trasiga delarna. Justeringar görs också i programmen och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.

Automationstekniker kan också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. Det kan vara förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med bland annat ingenjörer.

Arbetsmiljö
Ofta arbetar automationstekniker under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. En del resor ingår i arbetet för automationstekniker som arbetar på serviceföretag.

Arbetstider
Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Ibland får man arbeta kvällar, nätter och helger.

Förmågor

Förmågor som automationstekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel: Det är viktigt att vara flexibel eftersom förändringar eller störningar sker i produktionen.

Initiativförmåga: När det uppstår störningar eller driftstopp i produktionen behöver teknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att åtgärda orsaken till störningen.

Organisationsförmåga: Teknikern ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten. Det kräver förmåga att organisera.

Problemlösningsförmåga: Felsökning är en arbetsuppgift som innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

Social förmåga: Den sociala förmågan är mycket viktig. Teknikern samarbetar med driftpersonal och har kontakt med kunder.