Speciallärare och specialpedagog

Speciallärare och specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. I yrkesrollen kan också ingå att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Speciallärare/specialpedagoger arbetar med elever i grundskolan och gymnasieskolan. Andra arbetsplatser kan vara i förskolan, på särskolan, i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscentrum för elever med funktionshinder. Speciallärare/specialpedagoger kan också jobba med barn som är inlagda på sjukhus eller inom den kommunala vuxenutbildningen, Komvux.

Arbetsuppgifter
Speciallärare/specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan kan ge den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter. Där kan de driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt. De gör pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever.

Speciallärare/specialpedagoger kan också stödja och hjälpa enskilda elever i klassrummet eller undervisa elever som behöver stöd i en mindre grupp utanför klassen. De ingår oftast i arbetslag och en viktig del i arbetet är samarbetet med föräldrarna.

En annan arbetsuppgift är att ge stöd och handledning till de vuxna som barnen har omkring sig, till exempel lärare, förskollärare och föräldrar. Speciallärare/specialpedagoger utreder vilka barn som har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter eller som riskerar att få det om de inte får stöd. De arbetar förebyggande med att utveckla den språkliga miljön och med att hitta metoder för att kunna ge de tal- och språkförsenade barnen bra stimulans så tidigt som möjligt.

En speciallärare/specialpedagog i förskolan kan arbeta med att ge handledning och stöd till personal som har problem i sin barngrupp. De kan också ge direkt stöd till barnen.

Specialiseringar
Vissa speciallärare/specialpedagoger är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade eller hörselskadade elever eller elever som har psykiska eller intellektuella funktionshinder.

I särskolan undervisar speciallärare/specialpedagoger barn och ungdomar med utvecklingsstörning i olika ämnen och aktiviteter i det dagliga livet. En av uppgifterna är att träna eleverna i att klara exempelvis personlig vård, boende och fritid.

Speciallärare/specialpedagoger kan också arbeta i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionshinder. Lärare i specialskolan för hörselskadade och döva arbetar med elever som har teckenspråk som modersmål. De undervisar på teckenspråk. Hörselskadade elever kan också få undervisning med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel datoriserade läromedel eller hörselslinga.

Andra inriktningar
Speciallärare/specialpedagoger med inriktning tal, språk och kommunikation stödjer barn som har tal-, språk- och röstsvårigheter, till exempel försenad språkutveckling, stamning, heshet och talängslan. De kallas tal- och språkpedagog, specialpedagog med inriktning tal och språk eller talpedagog.

Tal- och språkpedagoger språktränar också barn med svenska som andraspråk och föreslår inlärningsmetoder utifrån de läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) en elev har visat sig ha. De kan också arbeta med stöd till vuxna, till exempel vid SFI-undervisning för invandrare. De flesta arbetar i kommuner, på ett resurscentrum eller har hand om flera skolor. Några är anställda inom landstingen.

Specialpedagoger arbetar också inom landstingens habiliteringsorganisation med handikappade barn och deras familjer. På landstingens syncentraler arbetar synpedagoger med att rehabilitera synskadade. De provar ut synhjälpmedel och tränar de synskadade i hur de ska användas. På landstingens hörcentraler ger specialpedagogutbildade hörselpedagoger information och träning i att kommunicera och hörselträning, till exempel att avläsa munrörelser.

Förmågor

Förmågor som speciallärare och specialpedagoger behöver ha eller utveckla:

Flexibel: Att arbeta med barn och ungdomar kräver förmågan att hantera förändringar och vara flexibel.

Organisationsförmåga: I arbetsuppgifterna ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Speciallärare och specialpedagoger bör ha förmågan att lära och föra ut ämneskunskaper på ett intressant sätt.

Samarbetsförmåga: Eftersom man ofta jobbar tillsammans med andra lärare på skolan och med elevernas föräldrar bör man vara bra på att samarbeta.