Socialsekreterare

Socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som befinner sig i svåra situationer i livet. Genom samtal och andra former av stöd arbetar man med att hjälpa klienten att själv finna en lösning. Arbetet innehåller många möten med människor. En stor del av arbetet består av utredningsarbete. Socialsekreterare arbetar ofta inom kommunernas socialtjänst. Man kan arbeta inom många olika områden med allt från familjerätt och adoptionsfrågor till uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Socialsekreterare och kuratorer

God

Möjligheten till jobb på fem till tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på socialsekreterare kommer att öka.

Tillgången på socialsekreterare ökar, eftersom många utbildas. Den blir dock inte tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig bedömning för yrket socialsekreterare, men yrket ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer.Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Socialsekreterare arbetar ofta inom kommunernas socialtjänst. Idag förekommer det även att socialsekreterare startar egen verksamhet eller tar uppdrag via rekryteringsföretag.

Arbetsuppgifter
I en socialsekreterares arbete står mötet med människor i fokus. Målet för arbetet är att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer i livet att åstadkomma en förändring. Arbetet handlar om att vara ett samtalsstöd för att bryta mönster och hitta lösningar på problem, men också om myndighetsutövning där man tar beslut som ofta påverkar människors liv i väldigt stor utsträckning.

En stor del av arbetet består av att göra utredningar. Man samlar information och samverkar ofta med andra myndigheter så som sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller frivårdsmyndigheten. Det är viktigt att ha kunskaper om hur samhället är uppbyggt och organiserat.

Arbetsuppgifterna för en socialsekreterare kan se olika ut beroende på hur socialtjänsten är organiserad i den kommun där man är anställd. Det vanligaste är att man arbetar inom ett specialiserat område inom socialtjänsten.

Socialsekreterare kan till exempel arbeta med att stödja människor som har behov av försörjningsstöd. I det arbetet samtalar man med klienten för att undersöka hur behovet av stöd ser ut. Ibland handlar det om att det behövs ekonomiskt bistånd under en kortare tid, till exempel vid en skilsmässa eller vid sjukdom. I sådana fall träffar man kanske bara klienten några få gånger. Andra personer som söker hjälp kan helt sakna arbete och möjlighet till egen försörjning. I sådana situationer kan det behövas en mer regelbunden kontakt under lång tid, för att personen ska få stöd och hjälp att hitta en varaktig lösning. Det kan till exempel handla om att hitta lösningar för personens boende eller hjälp att hitta en praktikplats för att komma ut i arbetslivet igen.

Andra exempel på arbetsuppgifter är förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor eller familjerätt. Man kan till exempel arbeta med att utreda fall där barn och ungdomar far illa. I sådana situationer kan hela familjen behöva ett omfattande stöd. Detta är komplicerade ärenden, som kräver mycket noggrann utredning eftersom de kan medföra allvarliga ingrepp i människors liv. Ibland kan till exempel fosterhemsplaceringar vara aktuella.

Socialsekreterare kan även arbeta inom missbruksvården. Där kan arbetet till exempel handla om att motivera en person som har ett missbruk att frivilligt söka behandling. Ofta har man kontakt med klienten under en längre tidsperiod.

Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. Har man den inriktningen kallas man fältassistent. Man arbetar ute i ungdomarnas miljöer och en viktig del i arbetet är att skapa förtroende hos de ungdomar man arbetar med. Ibland kan man även samarbeta med skolan, fritidsverksamheten eller närpolisen. Myndighetsansvar kan ibland ingå i arbetsuppgifterna.

Arbetstider
Socialsekreterare arbetar ofta kontorstider. Arbetar man som fältassistent är arbetstiderna däremot ofta kvällar och helger.

Förmågor

Förmågor som en socialsekreterare behöver ha eller utveckla:

Empati: Som socialsekreterare är det viktigt att man är intresserad av människor och har förmåga att sätta sig in i andras livssituation.

Stresstålighet: Ofta handlägger man flera ärenden samtidigt och har en tidsgräns för när utredningarna ska vara färdiga.

Förmåga att möta människor: Yrket handlar om att kunna få kontakt md människor med svårigheter.

Personlig mognad: Arbetet som socialsekreterare kan upplevas som mycket engagerande, men man måste också ha förmågan att hålla distans till det man upplever i arbetet. I arbetet ingår det att fatta svåra beslut vilket kan vara psykiskt krävande. Man möter människor som befinner sig i mycket utsatta situationer, till exempel misshandlade personer eller vuxna som fått sina barn omhändertagna.