Skötare inom psykiatrisk vård

Skötare arbetar med psykiatriskt omvårdnadsarbete inom psykiatrisk sluten- och öppenvård. Det kan vara inom rättspsykiatrin, på psykiatriska akutmottagningar och vårdavdelningar samt inom socialpsykiatrin. Skötaren vårdar, ger stöd och råd samt medverkar i rehabilitering av patienter. Arbetet handlar mycket om att stödja och motivera patienterna att klara sin vardag.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Kvalificerad skötare inom psykiatrisk verksamhet

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare inom psykiatrisk vård har goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på skötare inom psykiatrisk vård kommer att öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen. Detta ökar behovet av personal inom hälso- och sjukvårdssektorn. Även den psykiska ohälsan i samhället förväntas vara fortsatt utbredd, vilket också bidrar till att öka efterfrågan.

Tillgången på skötare inom psykiatrisk vård väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta bland annat för att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Skötare arbetar inom psykiatrisk sluten- eller öppenvård. Arbetsplatser kan vara allmänpsykiatrisk vårdavdelning, psykiatrisk öppenvårdsmottagning, psykiatrisk akutmottagning, psykiatrisk intensivvårdsavdelning och rättspsykiatrisk klinik. Det finns också specialiserade enheter för exempelvis psykossjukdom eller missbruksproblematik. Skötare kan även arbeta inom socialpsykiatrin, oftast som boendestödjare eller på olika boenden.

Arbetsuppgifter
Skötarens främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter. Skötaren hjälper patienten att förstå sin sjukdom och hanterar olika känslouttryck från patienten såsom skam, oro, ilska, ångest och rädsla. En viktig del i arbetet är att se människan bakom sjukdomen.

Beroende på område arbetar skötaren med patienter som till exempel har svår depression, ätstörning, personlighetsstörning, psykossjukdom och missbruksproblem. Inom rättspsykiatrin arbetar skötaren med psykiskt sjuka patienter som är dömda för brott. En del patienter är särskilt vårdkrävande och vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Som skötare i öppenvård har man en behandlande uppgift med bland annat stödsamtal, terapisamtal och kartläggning av hemsituationen. Man kan även driva olika gruppverksamheter.

Skötaren är ofta kontaktperson till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga samt ha en samordnande roll vid möten med olika instanser.

Skötaren kan också ha sjukvårdsuppgifter som en sjuksköterska har delegerat (överlåtit), till exempel att ge läkemedel, ta prover och kontrollera blodtryck.

Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Skötaren arbetar ofta i team tillsammans de olika yrkesgrupper som finns på arbetsplatsen.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan schemalagd dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Ibland nätter, men ofta arbetar nattpersonalen bara nätter.

Förmågor

Förmågor som en skötare inom psykiatrisk vård behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Kunna bemöta människor med psykisk ohälsa och ha förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Förtroendeingivande: Det är viktigt att arbeta på ett sätt som får patienterna att känna förtroende och trygghet.

Kommunikativ förmåga: Vara lyhörd och kunna uttrycka sig på ett tydligt sätt. Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.

Psykisk stabilitet: Arbetet kan vara psykiskt krävande och det viktigt att behålla sitt lugn i pressade situationer.

Självständighet: Skötaren måste självständigt kunna göra egna bedömningar och ta avgörande beslut, men ofta ingår man i team med andra yrkesgrupper.