Skogskonsulent

Skogskonsulenter jobbar på Skogsstyrelsen med med tillsyn enligt skogsvårdslagen och rådgivning till skogliga tjänstemän och skogsägare. Skogskonsulenterna besöker skogsägarna för att inspektera skogen och informera om produktions- och miljöfrågor. De kontrollerar också att skogsägare och avverkningsföretag följer de lagar och regler som gäller.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Skogsmästare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att skogsmästare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. Mot slutet av prognosperioden kan konkurrensen om jobben hårdna något.

Efterfrågan på skogsmästare kommer att vara oförändrat de närmaste tio åren. Antalet personer som idag arbetar som skogsmästare och som går i pension blir ganska stort.

Tillgången på skogsmästare kommer att vara tillräcklig. Det antal utbildningsplatser som finns räcker för att möta efterfrågan under prognosperioden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Skogskonsultenter arbetar på Skogsstyrelsen.

Arbetsuppgifter
Skogskonsulenter kontrollerar att de lagar som handlar om skogsvård, miljö- och naturvård följs. Skogskonsulenter har också en rådgivande roll gentemot andra skogliga tjänstemän och skogsägare i skogsbruks- och skogsvårdsfrågor.

Utöver rådgivning till enskilda skogsägare anordnar skogskonsulenter informationsträffar och kurser, ofta i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Informationen kan till exempel gälla skadebekämpning, åtgärder som kan förbättra virkeskvaliteten eller öka produktiviteten. Värdering av skog och skogsbruksfastigheter görs också av skogskonsulenter.

Skogskonsultenter gör även inventeringar av skog. De kan inventera skadedjursangrepp eller skador efter stormar och kartläggning av skyddsvärda naturområden som bör bli naturreservat. Här ingår också inventering av naturvårdshänsyn och nyplanteringar av skog.

Skogskonsulenter kan också ta konsultuppdrag som till exempel att ta fram skogsbruksplaner. En skogsbruksplan innehåller bland annat fakta om hur stora skogsbestånden är och vilka naturvärden som finns, när och var skog ska avverkas samt vilka naturvårdande åtgärder som behövs. Planen är en hjälp för skogsägaren att göra en långsiktig planering av skogens skötsel och en hjälp för att kunna ta rätt ekonomiska beslut.

Arbetsmiljö
Arbetet som skogskonsulent innebär både skrivbordsarbete och arbete i fält, i ungefär lika stora delar. Det innebär också mycket bilkörning eftersom distrikten kan täcka stora ytor.

Även om man normalt träffar människor i jobbet innebär det ibland ensamarbete, till exempel vid skogsinventeringar.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel för skogskonsultenten liksom i många andra yrken, för skogsbruksplaner, kalkyler och olika administrativa system. Digitala kartor och lägesbeskrivningar genom så kallade geografiska informationssystem (GIS) används i stor utsträckning.

Förmågor

Förmågor som skogskonsulenter behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: Kunna och våga fatta beslut utifrån det underlag som finns.

Förmåga att inspirera och stödja andra:
Kunna se medarbetare och kunders kompetenser och utvecklingsmöjligheter.

Kommunikativ förmåga: Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Rörlighet: Kunna röra sig i skog och mark.