Grundutbildad sjuksköterska

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men innebär framförallt att främja hälsa samt förebygga sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskor arbetar för att återställa och bevara hälsa utifrån personens individuella möjligheter och behov i livets alla skeden. Omvårdnadkunskapen är kärnan i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Sjuksköterskor (grundutbildade)

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att grundutbildade sjuksköterskor möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av grundutbildade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor väntas inte motsvara efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Exempel på dessa är sjukhus, kommunal äldrevård, vård och omsorg för funktionshindrade, vårdcentraler samt öppenvård.

Arbetsuppgifter
Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle även om det inte är sjuksköterskan själv som står för det praktiska utförandet. Viktigt är också att möta personens behov av trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.

När en person skrivs in på ett sjukhus intervjuar sjuksköterskan personen kring den aktuella situationen och vilka behov hen har, vilket resulterar i en individuellt dokumenterad omvårdnadsplan som följs under personens tid på avdelningen. Det är sjuksköterskan som ansvarar för att de planerade åtgärderna utförs och för att effekten av det som ges utvärderas och dokumenteras. Sjuksköterskan håller också i kontakterna med andra vårdgivare och yrkesgrupper inom vården, med närstående och sociala myndigheter. Som sjuksköterska arbetar man även förebyggande för att främja hälsa genom hälsoupplysning och rådgivning.

I arbetet ingår även att sätta dropp, ge injektioner, fördela medicin samt handleda och utbilda studenter och andra i vårdteamet. Ibland ingår det också i arbetet att göra bedömningar om en person behöver komma akut eller kan vänta och boka en tid för ett senare besök.

Sjuksköterskor kan också ägna sig åt forskning, undervisning, att vara chef, arbeta med vårdutveckling, hälso- och sjukvårdsadministration med exempelvis utredningar och IT-frågor.

Förmågor

Förmågor som en grundutbildad sjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Sjuksköterskor behöver ha förståelse för situationen patienterna och deras anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.

Förmåga att värdera information: Som sjuksköterska behöver man kunna kritiskt granska, bedöma samt använda ny och existerande information. Detta för att bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Kommunikativ förmåga: I rollen ingår det att informera patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Man måste även kunna både muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder samt behandlingsresultat. Detta kräver en god kommunikativ förmåga.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är väldigt viktigt för att minska antalet misstag vid exempelvis behandling och medicinering.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, exempelvis med patienten, undersköterskor och läkare, vilket gör det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Självständighet: Som sjuksköterska samarbetar man ofta med andra, men det är även viktigt att kunna arbeta självständigt. Detta eftersom man tillsammans med andra men även självständigt identifierar vårdbehovet, upprättar en omvårdnadsplan samt ger vård och behandling.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna tillämpa sitt kunnande utifrån individers och gruppers specifika behov. Detta för att bland annat kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.