Saneringsarbetare

Saneringsarbetare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Det finns många olika inriktningar inom yrket. Till exempel kan man jobba med att rengöra industrier, sanera kärnkraftverk från strålning eller bekämpa skadedjur.

God fysik krävs för vissa typer av saneringsarbeten, en del tunga lyft förekommer. Saneringsarbetare behöver också kommunicera med kunder och vara serviceinriktad.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Saneringsarbetare är vanligtvis anställda vid saneringsföretag. De som arbetar med regelbunden sanering och rengöring inom industrin och på kärnkraftverk brukar vara anställda vid sanerings- eller serviceföretag som har i uppdrag att sköta de uppgifterna enligt ett avtal.

Arbetsuppgifter
Saneringsarbetare har många olika arbetsuppgifter. De kan till exempel arbeta med:

  • Asbestsanering
  • Avfuktning
  • Brandskadesanering
  • Industrisanering
  • Klottersanering
  • Kärnkraftsanering
  • Luftsanering
  • Mögelsanering
  • Skadedjursbekämpning
  • Ventilationsrengöring

Inriktningar
Beroende på hur stort eller litet förtaget är kan saneringsarbetare jobba brett med olika typer av saneringar eller vara specialiserad på en arbetsuppgift. Saneringsarbetare är ett samlingsnamn, det förekommer också att man kallas för sanerare eller saneringstekniker. Läs mer om olika inriktningar och arbetsuppgifter nedan.

Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten. Asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler som tidigare användes för bland annat brandskydd och värmeisolering. Asbestdamm är farligt att andas in och totalförbjöds under 80-talet, men finns fortfarande kvar i en del äldre byggnader. Det är också vanligt att sanera PCB, ett annat miljö- och hälsofarligt ämne.

Brandskadesanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier. Även sanering av sot och lukt ingår i arbetet. Den del av jobbet som handlar om att ta hand om skadade inventarier, till exempel möbler och andra föremål, kallas för restvärdesräddning. Det är en viktig del av skadeservicebranschens verksamhet.

Elektroniksanerare sanerar elektronik som skadats vid en brand, men det är inte bara värmen och lågorna som är orsaken. Det bildas även ämnen i luften vid brand som kan göra att elektronikkomponenter rostar och förstörs. Detta är en arbetsuppgift som har blivit allt vanligare.

Industrisanerare
arbetar med att hålla rent i produktionsanläggningar, till exempel fordonsindustrier, pappersbruk och raffinaderier. Ibland kan rengöringen utföras under tiden som produktionen är igång. I samband med driftstopp för underhåll kan man göra mer genomgripande saneringar.

Kemdykare arbetar med kemikaliesanering vid utsläpp av till exempel lösningsmedel, oljor och syror.

Klottersanerare tar bort klotter från fastigheter, bussar och tåg. Ofta används kemiska medel och högtryckstvätt vid saneringen. Man kan också jobba förebyggande med att klotterskydda utsatta ytor och fastigheter.

Kärnkraftsanerare
arbetar med sanering på kärnkraftverk. Anläggningen rengörs dagligen för att hålla strålningen nere. Alla ytor och utrustningar som kan innehålla radioaktiva ämnen måste ständigt saneras. Under vissa perioder är delar av kärnkraftverken stängda, då utförs mer omfattande saneringsarbeten.

Skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, råttor och vägglöss. Skadedjurstekniker jobbar även med förebyggande arbete och gör inspektioner.

Andra typer av saneringsjobb är till exempel att sanera bostäder efter dödsfall eller husdjur. Man kan också jobba med hygien- och livsmedelskontroller, mögelsanering eller fasadtvätt. Rengöring av maskiner och utrustning ingår i arbetet.

Arbetsmiljö
Saneringsarbetare har ett rörligt jobb och kör mycket bil. Arbetet utförs i olika miljöer hos industriföretag, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner. Sanering är i många fall ett grupparbete. Ofta krävs minst två personer för att kunna använda utrustningen. Det finns också utrustning som bara kräver en person, exempelvis vid avfuktning eller skadedjursbekämpning. Arbetet kan i vissa fall vara fysiskt tungt.

Eftersom saneringsarbetare kommer i kontakt med bland annat kemikalier och svampdödande medel, är det viktigt att vara välutbildad och använda andningsskydd och annan skyddsutrustning. Förutom kemikalier används slamsugare, högtryckstvättar, speciella dammsugare och ventilations- och avfuktningsaggregat i arbetet.

Arbetstider
Saneringsarbetare jobbar med både schemalagda och akuta insatser. En del företag har jour- eller beredskapstjänst och då får man vara beredd på att rycka ut vid larm dygnet runt.

Förmågor

Förmågor som saneringsarbetare behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Man behöver vara två i flera arbetsmoment och arbetet sker ofta i grupp.

Serviceinriktad: Saneringsarbetare kommer ofta i kontakt med kunder och behöver ge god service.

Styrka: Arbetet kan vara fysiskt tungt.