Saneringsarbetare

Saneringsarbetare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Det finns många olika inriktningar inom yrket. Till exempel kan man jobba med att rengöra industrier, sanera kärnkraftverk från strålning eller bekämpa skadedjur. God fysik krävs för vissa typer av saneringsarbeten, en del tunga lyft förekommer. Saneringsarbetare behöver också kommunicera med kunder och vara serviceinriktad.

Saneringsarbetare är oftast anställda vid saneringsföretag. De som arbetar med regelbunden sanering inom industrin och på kärnkraftverk brukar vara anställda vid sanerings- eller serviceföretag som har i uppdrag att sköta de uppgifterna.

Arbetsuppgifter
Saneringsarbetare har många olika arbetsuppgifter. Beroende på hur stort eller litet förtaget är kan saneringsarbetare jobba brett med olika typer av saneringar eller vara specialiserad på en arbetsuppgift.

De kan till exempel arbeta med:

•Asbestsanering -asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten.

•Brandskadesanering -brandskadesanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier.

•Industrisanering -industrisanerare arbetar med att hålla rent i produktionsanläggningar, till exempel fordonsindustrier, pappersbruk och raffinaderier.

•Klottersanering -klottersanerare tar bort klotter från fastigheter, bussar och tåg. Man kan också jobba förebyggande med att skydda utsatta ytor och fastigheter.

•Kärnkraftsanering -kärnkraftsanerare arbetar med sanering på kärnkraftverk. Anläggningen rengörs dagligen för att hålla strålningen nere.

•Skadedjursbekämpning -skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, råttor och vägglöss.

Arbetsmiljö
Saneringsarbetare har ett rörligt jobb och kör mycket bil. Arbetet utförs i olika miljöer hos industriföretag, fastighetsägare, kommuner och privatpersoner. Eftersom saneringsarbetare kommer i kontakt med bland annat kemikalier och svampdödande medel, är det viktigt att vara välutbildad och använda andningsskydd och annan skyddsutrustning.

Arbetstider
Saneringsarbetare jobbar med både schemalagda arbetstider och akuta insatser. Jour- eller beredskapstjänst förekommer, då man rycker ut vid larm dygnet runt.

Förmågor

Förmågor som saneringsarbetare behöver ha eller utveckla:

Samarbetsförmåga: Man behöver vara två i flera arbetsmoment och arbetet sker ofta i grupp.

Serviceinriktad: Saneringsarbetare kommer ofta i kontakt med kunder och behöver ge god service.

Styrka: Arbetet kan vara fysiskt tungt.