Revisor

En revisor kommer i kontakt med alla slags företag - från den lilla kvartersbutiken till det stora internationella företaget med bolag i många länder. Utöver att granska siffror är revisionsarbete i högsta grad ett arbete som innebär samarbete i olika arbetsgrupper.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Redovisningsekonomer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på redovisningsekonomer kommer att öka de närmaste tio åren. Redovisningsekonomers kompetens förväntas efterfrågas i allt större utsträckning i takt med att branscher där redovisningsekonomer är verksamma förväntas växa. Framför allt kommer efterfrågan på eftergymnasialt utbildade redovisningsekonomer att öka i takt med att kompetenskraven höjs.

Tillgången på redovisningsekonomer bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren. Trots att utflödet från utbildningssystemet är stort kommer det inte att tillgodose behovet på sikt.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Arbetsuppgifter
I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Revisorer kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet. Revisorn måste dock alltid beakta sitt oberoende innan han/hon accepterar uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Att arbeta som revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden. Därför måste en revisor vara flexibel och kunna hantera olika situationer.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. En revisor kan exempelvis specialisera sig på systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt.

Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd revisor eller auktoriserad revisor. De är anställda vid revisionsbyråer eller har egen byrå.

Internrevisorer är anställda i företag, myndigheter och organisationer. En internrevisor granskar hur effektivt verksamheten styrs och om den ekonomiska redovisningen är rättvisande och görs enligt de lagar och regler som gäller.

Skatterevisorer arbetar hos skattemyndigheter med att kontrollera företags räkenskaper och göra andra kontrollutredningar inom företagsbeskattningen. I stat och kommun arbetar ett stort antal revisorer - många vid Riksrevisionen (f.d. Riksrevisionsverket).

Arbetstid
Revisionsarbetet kan vara koncentrerat till vissa perioder under året, vanligen vinterhalvåret. Det kan innebära att arbetstiden varierar över året.

Du kan läsa mer under Ekonomyrken.

Förmågor

Förmågor som revisorer behöver ha eller utveckla:

Noggrannhet: Revisorer behöver både ha sinne för detaljer och snabbt kunna få överblick.

Regel- och instruktionsfokus: Viktigt att hålla sig uppdaterad om nya regler och bestämmelser inom området.

Samarbetsförmåga: Det är ett arbete med mycket kontakter och det är viktigt vara utåtriktad.