Renhållningsarbetare/miljöarbetare

Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på många olika sätt. Arbetet handlar oftast om att hämta sopor från hushåll och industrier med särskilda fordon som kan samla upp avfallet för att sedan transportera dem till särskilda avfallsanläggningar. På avfallsanläggningar arbetar man med sortering, förbränning eller slutförvaring av avfall.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som renhållningsarbetare kan man vara anställd i kommunala bolag eller i privata företag.

Arbetsuppgifter
Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från hushåll, butiker, restauranger, industrier och företag. Hämtning sker med olika typer av fordon som kan lasta flera sorterade material, så kallade fraktioner. Det kan till exempel vara fraktioner av tidningar, glas, plast och förpackningar.

Sopbilar är ofta utrustade med fordonsdatorer som visar turordningslistor där avfall ska hämtas. Datorerna registrerar även vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger. Vid tömning av särskilda behållare för glas som ska återvinnas, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran. Kran används även vid tömning av underjordiska behållare, så kallade moloker.

Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning jobbar i arbetslag om två personer eller ensamma. Vid ensamarbete i sidlastare använder man ofta en joystick för att manövrera kärlen vid tömning. Den som har ansvaret för bilarna i ett område kan kallas för transportledare, avdelningschef, arbetsledare eller driftledare. Denne kan även ha budgetansvar och sköta schemaläggning.

Renhållningsarbetare arbetar även på avfallsanläggningar dit avfall transporteras efter insamling. Man kan arbeta på sorteringsanläggningar, förbränningsstationer, återvinningscentraler, biogasanläggningar eller deponier. Vid avfallsanläggningar tas avfall emot som vägs och registreras. Beroende på vad lasten består av dirigeras bilarna till olika ställen där lasten lossas.

förbränningsstationer tas avfall emot som är utsorterat, till exempel hushållsavfall. Avfallet eldas upp och den värme som uppstår kan omvandlas till el och fjärrvärme. Ofta agerar renhållningsarbetare kranförare på förbränningsstationer.

biogasanläggningar omvandlas matavfall till biogas. Gasen kan sedan användas som uppvärmning i bostäder eller som fordonsgas för att ersätta bensin och diesel.

deponier arbetar renhållningsarbetare med slutförvaring av avfall. Där läggs avfall på hög som varken kan återvinnas, omvandlas eller brännas. På deponier kör renhållningsarbetaren ofta hjullastare, grävmaskiner eller truckar.

Renhållningsarbetare kallas även för miljöarbetare. Det förekommer att renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning kallas för sopåkare. På återvinnings- och förbränningsstationer kan renhållningsarbetare till exempel kallas sopstationsarbetare, bränslemottagare och bränslehanterare. På deponier kan renhållningsarbetare även kallas deponiarbetare.

Arbetsmiljö
Arbetet utförs utomhus och sittande i sopbilshytt året runt. Det kan vara kallt och blött eller väldigt varmt på sommaren. Det innebär många kliv in och ut ur sopbilen och hämtande av sopkärl vid tomtgränsen i villaområden.. Kärra och sopkärl på hjul underlättar arbetet för renhållningsarbetaren. De flesta sophämtningsställen finns i gatuplanet men det finns undantag där man måste hämta sopsäckar i källare. Arbetet kan ibland vara tungt och det kräver viss muskelstyrka och teknik för att hantera insamling av avfall.

Arbetstid
Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning börjar vanligtvis tidigt på morgonen. För renhållningsarbetare som arbetar på avfallsanläggningar förekommer skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som renhållningssarbetare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad: Värdesätta och ta ansvar för att följa de riktlinjer som finns angivna.

Rörlighet: Du bör ha god fysik och vara i bra kondition då arbetet innebär ständigt spring mellan sopbil och sopkärl.

Serviceniriktad: Förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det.

Styrka: Arbetet är ofta tungt och kräver viss fysisk styrka.