Renhållningsarbetare

Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på olika sätt. Det kan exempelvis vara sophämtning med sopbil, transporter av miljöfarligt avfall eller slamsugning. Renhållningsarbetare kan också arbeta på återvinningscentraler.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Som renhållningsarbetare kan man vara anställd på kommunala eller privata företag. 

Arbetsuppgifter
Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, men också butiker, restauranger och industrier. Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Sopbilarna är ofta utrustade med fordonsdatorer som visar turordningslistor över var avfall ska hämtas. Datorerna registrerar också vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger.

På upphämtningsställen och i lastbilarna är soporna ofta sorterade i olika så kallade fraktioner. Det kan till exempel vara fraktioner av tidningar, glas och plast. På avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier. Vid tömning av stora glasbehållare, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran. Kran används även vid tömning av underjordiska behållare, så kallade moloker. 

Arbetsmiljö 
Arbetet utförs utomhus året runt. Det kan vara kallt och blött eller väldigt varmt på sommaren. De flesta sophämtningsställen finns i gatuplanet, men det finns undantag där man måste hämta sopsäckar i källare.

Arbetstid 
Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning börjar vanligtvis tidigt på morgonen. För renhållningsarbetare som arbetar på avfallsanläggningar förekommer skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som renhållningsarbetare behöver ha eller utveckla:

Kvalitetsinriktad: Det finns många riktlinjer, kring exempelvis hur material ska sorteras och återvinnas. Det är viktigt att ta ansvar för att följa dessa rutiner.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att arbetet utförs parvis och att man delar på arbetsuppgifterna.

Uthållighet: Renhållningsarbetare behöver god fysik och vara i bra kondition då arbetet innebär mycket spring mellan sopbil och sopkärl, samt ibland även lyft och drag.