Psykolog

Psykologer arbetar med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. De undersöker, utreder, diagnostiserar och behandlar psykiska funktioner, psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologer arbetar med individer, grupper och organisationer. Som psykolog kan man vidareutbilda sig till specialistpsykolog.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Psykologer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att psykologer möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på psykologer förväntas öka under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på den demografiska utvecklingen som innebär en relativt kraftig befolkningsökning. En del av befolkningsökningen som kan tänkas påverka efterfrågan på psykologer är ökningen av nyanlända från krigsdrabbade områden.

Tillgången på psykologer väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Detta trots att många arbetar längre än till 65 års ålder. Antalet utbildningsplatser har ökat men det kommer att ta tid innan detta ger märkbar effekt på arbetsmarknaden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Psykologer arbetar inom många områden i samhället. De arbetar exempelvis på vårdcentraler, inom psykiatrin, skolan, kriminalvården, idrottsvärlden, försvaret och inom arbetsliv och organisation. Många psykologer är egna företagare.

Arbetsuppgifter
Psykologen arbetar med människor i alla skeden i livet. I fokus för psykologens arbete står människans upplevelser, tankar, känslor, beteenden och samspel med andra. Gemensamt för alla psykologer är att de arbetar för att förbättra människors livssituation, utvecklingsmöjligheter och förmåga att påverka sitt liv i önskad riktning.

Psykologen kan till exempel genomföra psykologisk behandling, psykoterapi och förebyggande psykologiska arbeten. Psykologen gör också fördjupande utredningar, som bland annat inkluderar psykologiska tester för att mer detaljerat beskriva problem och därmed kunna ge mer genomarbetade förslag till åtgärder. Förutom utredning, förebyggande arbete och behandlingsarbete kan psykologen stödja, vägleda, motivera och coacha människor i olika sammanhang.

Samtal med patienten är centralt i arbetet. Psykologen arbetar med hjälp av olika psykologiska metoder som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet. Metoderna kan vara inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa. Stresshantering är också ett exempel. Psykologen anpassar behandlingen till patientens behov.

Psykologen arbetar på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Arbete med organisationsutveckling, ledarskap och personalgrupper är vanligt. Psykologen kan hjälpa till att hantera konflikt- och krissituationer på arbetsplatser. Psykologen kan även arbeta med rekrytering och urval i företag, organisationer och inom försvaret.

Arbetsmiljö
Inom sjukvården arbetar psykologen ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Förmågor

Förmågor som en psykolog behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Som psykolog behöver man ha förståelse för situationen som patienterna är i för att kunna ge rätt stöd och behandling. Arbetet kan ibland vara psykiskt påfrestande då psykologen ofta kommer i kontakt med personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Förtroendeingivande: I arbetet kommer psykologen väldigt nära människor på ett professionellt plan, vilket gör det viktigt att agera på ett sätt så att patienten känner förtroende.

Kommunikativ förmåga: Eftersom den största delen av arbetet innebär samtal är det viktigt att kunna uttrycka sig på ett sätt som gör det lätt att förstå, såväl i tal som i skrift. Psykologen måste även kunna beskriva sin bedömning och sitt tillvägagångssätt.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken behandling patienten är i behov av samt att kunna anpassa den efter de unika krav och önskemål som individen har.