Processoperatör inom massa och pappersindustrin

Processoperatörer inom massaindustrin styr produktionen av pappersmassa och färdigt papper. Tillverkningen övervakas från kontrollrum där operatören kan justera olika delar av produktionen och lösa eventuella problem som uppstår. För den som är problemlösare, tekniskt intresserad och kan arbeta skift kan ett jobb som processoperatör vara ett bra yrkesval.

Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning
● Processtyrning
● Lösa akuta produktionsstörningar
● Provtagning och produktkontroll
● Förebyggande underhåll
● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Det görs från kontrollrum där varje delmoment i processen övervakas. Genom att information samlas in ute i processen och visas i form av olika mätvärden kan processoperatören följa vad som sker i produktionen. Kontinuerlig provtagning i processernas olika steg ingår också i arbetet.

Om ett fel uppstår i produktionen utlöses ett larm. Processoperatörens måste då hitta felet och se till att det åtgärdas. Ibland kan situationen lösas direkt från kontrollrummet, men det händer också att operatören måste ut i produktionen för att åtgärda felet på plats eller larma företagets underhållsavdelning. Det är viktigt att göra en riktig felanalys och att arbeta snabbt eftersom ett stop i produktionen är mycket kostsamt.

En processoperatör vid en massafabrik arbetar i anknytning till något av de olika stegen i processen från massaved (stockar) till färdig pappersmassa.

Processoperatörer inom pappersindustrin kontrollerar de olika stegen i tillverkningen från massa till färdigt papper. Bland annat kontrolleras flödeshastigheter, papperets fuktighet och temperatur.

Både inom pappers och massa industrin är arbetet som processoperatör ett lagarbete. Produktionsledaren är närmaste chef och ansvarar för ett eller flera arbetslag.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete.

Förmågor

Förmågor som är bra för processoperatörer att ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Kunna och våga ta initiativ för att till exempel förhindra att en problemsituation uppstår.

Problemlösningsförmåga: Förmåga att lösa problem som kan uppstå i produktionen. Att kunna fatta riktiga beslut utifrån den information man har om en situation.

Regel- och instruktionsfokus: Förmåga att följa regler och instruktioner.

Samarbetsförmåga: Det är vanligt att man arbetar i ett arbetslag och därför är det viktigt att kunna samarbeta.

Simultanförmåga: Förmåga att kunna göra - eller hålla koll på - flera olika saker samtidigt.