Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterskan förbereder patienten och säkerställer operationssalen inför en operation eller kirurgisk undersökning. Man ser till att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Operationssjuksköterskan ansvarar även för aseptik och sterilitet, att assistera kirurgen och kontrollera patientens hälsa. Noggrannhet är ytterst viktigt för att undvika komplikationer.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Operationssjuksköterskor

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att operationssjuksköterskor möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på operationssjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av operationssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Tillgången på operationssjuksköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara relativt stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras att utökas, vilket då kommer bidra till att öka tillgången i framtiden.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Operationssjuksköterskan arbetar oftast på en operationsavdelning på ett sjukhus.

Arbetsuppgifter
Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning. Operationssjuksköterskan underlättar för patienten att genomgå operationen och skapar en relation som utgår ifrån patientens upplevelser och erfarenheter av ingreppet.

Inför en operation ansvarar operationssjuksköterskan för att teknisk apparatur, instrument och material finns på plats och fungerar. Materialet kontrolleras före, under och efter ingreppet.

Operationssjuksköterskan har ansvar för hygien och aseptik (att hindra spridning av smittämnen) i operationssalen. Operationssjuksköterskan desinficerar patientens hud och sterildraperar patienten med sterila operationsdukar och -lakan för att undvika sårinfektion.

Operationssjuksköterskan förbereder patienten inför operationen. Förhållningssättet och bemötandet har stor betydelse för patientens upplevelse. Operationssjuksköterskan ser också till att patienten ligger i ett säkert och korrekt läge på operationsbordet.

Operationssjuksköterskan arbetsleder sjuksköterskor och undersköterskor i operationssalen. Under operationen samarbetar operationssjuksköterskan med kirurgen som opererar. Operationssjuksköterskan instrumenterar, vilket innebär att ge kirurgen rätt instrument i rätt tid samt assisterar under operationen.

Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet, transporterar patienten tillsammans med ansvarig anestesisjuksköterska till en uppvakningsenhet och rapporterar den vård patienten har fått.

Arbetsmiljö
Som operationssjuksköterska arbetar man i team med bland annat undersköterska, anestesisjuksköterska, kirurg och anestesiolog. Operationssjuksköterskan måste kunna hantera oväntade situationer, särskilt vid akuta operationer. Även planerade ingrepp kan utvecklas på ett oväntat sätt och då är det viktigt att agera snabbt.

Arbetstider
Operationssjuksköterskan arbetar dagar, kvällar och nätter. På vissa operationsavdelningar arbetar man endast dagtid.

Förmågor

Förmågor som en operationssjuksköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Behöver ha förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: Operationssjuksköterskan informerar patienten och de anhöriga om hur operationen kommer att gå till och vad den innebär. Det är viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera att arbetet är rätt utfört är viktigt för att undvika komplikationer.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar man mycket med andra, därför är det viktigt att ha en god samarbetsförmåga.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.