Underhållstekniker

Underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri eller en kommunal värmeanläggning. Det kan innebära att utföra förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Underhållstekniker arbetar framförallt inom energi-, process- och tillverkningsindustrin. Underhållstekniker kan också arbeta på företag som utför underhåll på uppdrag av olika kunder, vilket kan innebära resor både inom och utanför Sverige.

Arbetsuppgifter
Underhållstekniker sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Teknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

Trots förebyggande underhåll uppstår fel och ibland maskinhaverier. Då är det underhållsteknikerns uppgift att så fort som möjligt göra maskinen klar för produktion. Då gäller det att hitta och avgränsa felet eller skadan genom att göra en felsökning. Ofta behöver teknikern ta hjälp av ritningar och manualer.

Vilken åtgärd som passar bäst avgör teknikern, ibland byts komponenter ut och ibland repareras de. I vissa industrier är maskinerna uppkopplade i nätverk via en server. Då kan teknikern felsöka från sitt kontor och plocka ihop de delar som behöver ersättas. Det avhjälpande underhållet kan därmed göras direkt när teknikern kommer ut till maskinen.

Arbetet kan ske tillsammans med bland annat underhållsmekaniker och automationstekniker. Underhållsmekanikern är mer praktiskt inriktad på mekanik eller elteknik, medan teknikern har ett större systemkunnande för till exempel avancerad felsökning. Teknikern har ofta en arbetsledande roll.

Arbetsmiljö
Datorer, handverktyg, lyftanordningar, truckar, vissa maskiner och specialutrustning används i arbetet.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer. Övertidsarbete kan också förekomma vid driftstopp i produktionen.

Förmågor

Förmågor som underhållstekniker behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel:Det är viktigt att kunna hantera situationer som innebär förändringar eller störningar i produktionen.

Initiativförmåga: När det uppstår störningar i produktionen behöver underhållsteknikern kunna ta initiativ och rycka in snabbt för att analysera och åtgärda orsaken till störningen.

Organisationsförmåga: Underhållsteknikern ansvarar själv för att planera, genomföra och utvärdera sina arbeten vilket innebär ansvarstagande och förmåga att leda sig själv i arbetsuppgifterna.

Problemlösningsförmåga:Felsökning är en arbetsuppgift som innebär att teknikern behöver tänka logiskt och lösa problem som uppstår.

Samarbetsförmåga: Den sociala förmågan är mycket viktig. Teknikern samarbetar med driftpersonal och har kontakt med kunder.