Maskinmontör

Maskinmontörer monterar maskiner och maskinanläggningar. De sätter samman detaljer till olika enheter, exempelvis verktygsmaskiner, förpackningsmaskiner, pappersmaskiner, energiprocesser, ställverk, kompressorer, gruvmaskiner eller andra enheter som ingår i produktionslinor. Ritningsläsning är en stor del av monteringsarbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för maskinreparatörer* blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på maskinreparatörer blir i stort sett oförändrad på tio års sikt. Utvecklingen är kopplad till tillverkningsindustrins svaga efterfrågan. De flesta inom denna yrkesgrupp arbetar inom tillverkningsindustrin. Många inom yrkesgruppen kommer att gå i pension under prognosperioden, vilket för med sig ersättningsrekryteringar.

Tillgången på maskinreparatörer blir inte tillräcklig eftersom för få utbildar sig till yrket.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för maskinreparatörer, men yrket ingår i yrkesgruppen Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta maskinmontörer arbetar vid industriföretag. En del maskinmontörer reser till kunder, även utomlands, och monterar maskinanläggningar. De kan då kallas resemontörer.

Arbetsuppgifter
Monteringsarbetet varierar mycket mellan olika maskinkonstruktioner och vilken organisation företaget har. Montering brukar ske i olika led där detaljer monteras ihop till större enheter, vilket kallas detaljmontering. I slutmonteringen monteras sedan delarna ihop till en färdig maskin. Olika prov och kontroller görs vid detaljmontering och slutmontering.

Maskinmontören lyfter in och kopplar samman maskindelar med rör, slangar, kablar och fiberledningar. Montören skruvar, svetsar och kopplar samman delarna till en färdig produkt. Felsökning och justering görs vid behov. När monteringen är klar körs maskinen i ett sluttest.

Ritningsläsning är en viktig del av monteringsarbetet. Det kan exempelvis vara mekaniska ritningar, byggritningar eller elektronikritningar. Det gäller också att följa kundens önskemål och övriga instruktioner.

Nästan alla maskiner har automationssystem. Maskiner som monteras i en fastighet är ofta komplext uppbyggda av mekaniska delar där också elektriska system, elektroniska övervaknings- och styrsystem samt datoriserade enheter ingår.

Ibland monteras delar av maskinsystem för export till slutmontering utomlands och ibland kan delvis monterade system importeras till Sverige. Större maskiner byggs upp i fabriker, när de är färdigmonterade och körklara monteras de ned för transport till beställaren som monterar och sätter igång maskinen.

Arbetsmiljö
Resor ingår ofta i arbetet. Inom industrin ingår man ofta i arbetslag och växlar mellan olika arbetsuppgifter. Arbetslaget har ansvar för sin produktion när det gäller exempelvis att beställa material och hålla leveranstider.

Arbetstider
Skiftarbete kan förekomma, vanligtvis förmiddags- och eftermiddagsskift.

Förmågor

Förmågor som maskinmontörer behöver ha eller utveckla:

Förmåga att vara flexibel:
Det är viktigt att vara flexibel och kunna hantera förändringar. Teknikutvecklingen gör att produkter och produktionsutrustning förändras i snabb takt, därmed förändras också arbetsuppgifter och kompetenskrav.

Kvalitetsinriktad: Maskinmontage ställer krav på hög kvalitet och produktivitet.

Regel- och instruktionsfokus:
Maskinmontörer arbetar efter ritningar och då är det viktigt att följa regler och instruktioner.

Samarbetsförmåga:
Maskinmontörer samarbetar ofta i arbetslag eller flödesgrupper.

Stresstålighet: Maskinmontörer arbeta ofta i högt tempo och då är det bra att vara stresstålig.