Lastbilsförare

Lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Lastbilsförare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lastbilsförare kommer att möta en medelgod arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan på lastbilsförare kommer att öka de närmaste tio åren. Mängden godstransporter på landsväg ökar, bland annat genom ökad handel. Efterfrågan påverkas även av hur det går i andra branscher.

Tillgången på lastbilsförare kommer att öka något de närmaste tio åren. Antalet lastbilsförare väntas därmed tillgodose den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Ansvarskänsla är en viktig egenskap för en lastbilsförare med tanke på att lastbilsekipaget väger många ton som kräver både kunskap och ansvarskänsla för att hantera på ett säkert sätt i trafiken. Det gods som transporteras är liksom fordonen värda mycket pengar. Lika viktigt är medvetenhet om regler inom säkerhets- och miljöområdet, att man kör på ett miljömässigt klokt sätt, det innebär både minskad miljöpåverkan och lägre kostnader för bränsle och slitage.

Arbetsuppgifter
Lastbilsförare spenderar en stor del av sin arbetstid bakom ratten. Körningen och leveranser ska planeras i linje med de regler för rast och vila som gäller inom området. Majoriteten av lastbilskörningarna är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Att kunna köra lastbil med släp kan vara ett krav för att bli anställd. Ett annat vanligt krav är att lastbilsföraren själv kan köra och hantera en truck vid lastning och lossning. Lastning och lossning ingår ofta i arbetet, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossas och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

Yrkesförare med specialkompetens
Lastbilsföraryrket är indelat i olika specialkompetensområden. Anledningen är att kraven på förare skiljer mellan olika typer av transporter.

Över hälften av alla lastbilsförare arbetar som distributionsförare. De kör ut gods från lagercentraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distributionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ur fordonet. Distributionsförare arbetar vanligtvis hos ett åkeri, men man kan också vara enmansföretagare.

Fjärrbilsförare fraktar gods på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Fjärrbilsförare kan också vara fjärrbilslots som kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten dagtid.

Även leverans av gods till mottagaren ingår då i arbetet. Jobbet som fjärrbilslots förutsätter att man har körkort för tung lastbil med släp, CE-behörighet. Billotsen måste också ha så kallat ADR-intyg för transport av farligt gods, truckkort och utbildning i lastsäkring. Man kan behöva lasta av och på sitt eget fordon med truck eller hjullastare. Billotsen har oftast fasta arbetstider och kör last inom samma geografiska område.

En del fjärrbilsförare kör på utlandsrutter och kallas då utlandsförare. Ofta körs en återkommande rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta styckegods på. Utlandsförarna är en liten grupp och arbetstiderna är ofta oregelbundna. Kunskaper i transport av farligt gods och maskinell godshantering är ett måste. Man måste ha körkort för tung lastbil med släp, CE-behörighet.

Distributionsföraren, fjärrbilsföraren och utlandsföraren kan få körningar av en transportledare direkt över disk eller via kommunikationsradio, mobitex eller mobiltelefon. Rutten kan förändras under arbetets gång då ett nytt uppdrag kommit in. Oftast används satellitnavigeringssystem, GPS.

Bohags- och flyttbilsförare fungerar ofta som arbetsledare för ett arbetslag. Det är bra att kunna köra lastbil med släp och man måste vara bra på att lasta. Arbetet sker i hemmiljöer och det förutsätter att man har lätt för att få kontakt med människor.

Som bygg- och anläggningsförare arbetar man vid olika byggen med att frakta exempelvis grus, lera, sprängstenar och annat fyllnadsmaterial. Ofta samarbetar man med en grävmaskinist. Föraren ska kunna lasta och lossa fordonet med en hjullastare.

En kranbilsförare kör lastbil med fordonsmonterad kran eller lastbil med betongpump. Man måste tänka på godsets och omgivningens säkerhet både vid uppställning och hantering av godset samt vid bedömning av avstånd.

Att köra specialtransport kan innebära att köra maskintrailer eller mycket speciella transporter, till exempel brodelar eller andra stora delar av en byggnad, stora maskiner med mera. Som specialtransportförare måste man ha erfarenhet av många olika slags transporter och även själv kunna köra de maskiner som ska transporteras för att kunna köra upp dem på trailern.

Liftdumpers och lastväxlare används ofta för transporter av avfall och material som ska återvinnas. En liftdumper- och lastväxlarförare ska känna till de material som transporteras och hur det tas om hand.

En skogstransportförare/virkesbilsförare transporterar virke från skogsavverkning till olika trädförädlingsföretag, till exempel pappersbruk och sågverk. Arbetet kan också bestå av transport av flis, sågspån och bark. Föraren arbetar ofta i skift. Utöver sitt fordon måste föraren kunna köra en timmerkran.

Djurtransportförare kör djur från lantbruk till slakterier. Arbetet sker på regelbundna tider och kan innebära långa körningar under en dag. Föraren sköter själv lastningen och behöver ha god kännedom om djur och kunskap om den lagstiftning som reglerar hanteringen av djur. Det är också viktigt att ha bra handlag med djuren.

Arbetsplats
De flesta lastbilsförare är anställda på ett åkeri men många förare är enskilda företagare, enmansföretagare eller fåmansföretagare som både har anställda förare men som också kör själv.

Arbetsmiljö
Lastbilsförarens arbete kan vara fysiskt krävande vid lastning och lossning. Stillasittande under körningar kan leda till besvär i rygg, axlar och nacke. Därför bör lastbilsförare ha god fysik.

Förmågor

Förmågor som lastbilsförare behöver ha eller utveckla:

Handlingskraftig: Man bör vara självständig och ansvarsfull

Organisationsförmåga: Kunna planera sitt eget arbete.

Regel- och instruktionsfokus: Kunna följa regler och instruktioner.

Serviceinriktad: Förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det.