Lantmätare

Lantmätare kan arbeta inom olika områden och ha olika arbetsuppgifter. En gemensam grund är att basen i arbetet är geografisk information av olika slag.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

En stor del av landets lantmätare är anställda som så kallade förrättningslantmätare vid Lantmäteriet eller kommunala lantmäterimyndigheter. All mark i Sverige är indelad i fastigheter, som kan vara bebyggda eller bestå av till exempel skog eller jordbruksmark.

Förrättningslantmätare

Arbetsuppgifter
Förrättningslantmätare jobbar med förändringar av denna indelning. Det kan handla om att bilda nya fastigheter, till exempel att en del av en tomt styckas av för att säljas till någon som ska bygga ett hus på den. Under arbetet har man kontakter med markägare, myndigheter och andra som berörs av förändringen. Ofta är det också aktuellt att besöka fastigheten och göra mätningar samt markera nya gränser.

En stor del av jobbet handlar om juridik. Ägaren till en tomt där ett hus ska byggas måste till exempel ha rätt till vattenförsörjning, avlopp och en väg till fastigheten. Förrättningslantmätaren måste se till så att detta kommer med i beslutet. Det kan också handla om att el- eller telefonioperatörer har rätt att dra sina ledningar över fastigheten, med mera. Slutligen ska förändringen dokumenteras och informationen lagras i fastighetsregistret.

Förrättningslantmätaren är en opartisk utredare. Ibland händer det att markägarna är oeniga om vilka rättigheter man har. Då fungerar lantmätaren som en medlare. Med hjälp av sina juridiska kunskaper hjälper han eller hon till att hitta en lösning.


Exploateringsingenjör

Arbetsplats
Exploateringsingenjör är en annan gren av lantmätaryrket. Som exploateringsingenjör anställd vid en kommun ser man till att den mark kommunen äger utnyttjas på bästa sätt. Kommunerna har långsiktiga planer för hur olika områden ska utvecklas.

Arbetsuppgifter
Exploateringsingenjören gör beskrivningar av hur utvecklingen ska genomföras och beräknar även kostnaderna för det. Jobbet innehåller mycket kontakter med köpare och säljare av mark och exploateringsingenjören kan fungera som både säljare och inköpare. Det är till exempel exploateringsingenjören som upprättar avtal med företag som vill etablera sig på den lediga fastigheten. Företagen kan ha tagit kontakt själva eller också medverkar kommunens näringslivskontor i etableringsarbetet. Situationen kan också vara den omvända. Om kommunen ska köpa in mark blir exploateringsingenjören inköpare.

Liknande arbetsuppgifter kan man även ha hos andra arbetsgivare. Då kan arbetet handla om att se till att ett byggprojekt har tillgång till den mark som behövs. Sådana arbetsuppgifter kan man till exempel ha som lantmätare anställd vid byggföretag och skogsföretag, eller inom ett konsultföretag.


Fastighetsekonom

Arbetsplats
Lantmätare med inriktning mot fastighetsekonomi jobbar ofta med värdering av fastigheter. Man kan dels jobba som konsult, men också som anställd vid exempelvis fastighetsbolag. Värdering av fastigheter är viktigt för företag eftersom värdet ska tas med i företagets bokslut.

Arbetsuppgifter
Vid värdering av fastigheter undersöks vilka intäkter en fastighet kan ge under en viss tid. Det beror på vad som finns på fastigheten i dag och vad som kan byggas där på sikt. Handlar det till exempel om bostäder eller kontorslokaler? Hur stora intäkter ger i så fall dessa och vad mer kan byggas som i sin tur ger inkomster till fastighetsägaren? Vid värderingen är det viktigt att granska områdets detaljplan eftersom den styr vad som får byggas där. Om det finns rättigheter att bygga exempelvis fler hus på en fastighet ökar dess värde.

Man måste även kunna juridik, bland annat för att granska hyresavtal. Avtalen styr vilka intäkter fastigheten kan förväntas ge. Tekniska kunskaper är också viktiga eftersom hänsyn måste tas till vilken typ av installationer som finns på fastigheten. Allt detta har betydelse för fastighetens marknadsvärde.

Även utveckling av fastigheter är ett arbetsområde. Då använder man sina kunskaper för att höja fastigheternas värde. En del fastighetsekonomer jobbar inom fastighetsbolag med sådana frågor. Bolagets mål är då ofta att sälja fastigheten.

Lantmätare kan också arbeta med förvaltning av fastigheter. Se beskrivningen Fastighetsförvaltare under Liknande yrken.


Teknisk lantmätare

Arbetsplats
Utveckling av olika tjänster som bygger på geografiska data är ett arbetsområde. Då är det vanligt att man är konsult och jobbar med olika projekt.

Arbetsuppgifter
Som teknisk lantmätare kan man sägas vara mer inriktad mot teknik än mot juridik och ekonomi. Exempel på tjänster är digitala kartor dit man kopplar information om befolkningstäthet, typer av byggnader, känsliga naturområden, vägar med mera. Det finns mängder av användningsområden för den typen av information, bland annat inför planering av nya vägar, bostadsområden, kraftledningars placering med mera. Ofta är lantmätaren projektledare och till projektet knyts personer med olika specialistkunskaper. I denna roll gäller det att ha helhetsbilden klar för sig, och för det behövs samma grundkunskaper som för andra lantmätare. Exempelvis juridiska kunskaper kan behövas för att veta när olika typer av tillstånd krävs. Även förståelse för fastighetsbildningsprocessen kan behövas, liksom stora kunskaper om geografisk information över lag.

Vissa tekniska lantmätare kallas geodeter. Lantmäteriet är en stor arbetsgivare för dem. När en förrättningslantmätare drar upp gränserna för en ny fastighet måste det finnas någonting att ange gränsernas läge i förhållande till. Annars vet man ändå inte var gränserna går. I det syftet används GPS för att kunna ange så kallade koordinater som anger exakt var på jordklotet en fastighet finns. För att få systemet så exakt som möjligt finns flera så kallade basstationer runt om i landet som används som referenspunkter. Tillsammans med ett antal satelliter ger dessa basstationer en mycket noggrann positionsbestämning. Geodeterna är specialister på dessa system.

Förmågor

Förmågor som lantmätare behöver ha eller utveckla:

Kommunikationsförmåga Förmåga att kommunicera både verbalt och i skrift.

Kreativt tänkande Förmåga att se problem ur olika perspektiv och hitta nya och optimala lösningar.

Organisationsförmåga Handlar om viktiga projektledaregenskaper, att kunna strukturera arbetet, göra hållbara planer och sedan kunna hålla planeringen.

Problemlösning Förmåga att finna lösningar med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.

Samarbeta Ingenjörer behöver ofta samarbeta med flera olika aktörer och förmågan att hitta goda samarbeten blir avgörande för resultatet.