Driftledare

Driftledare planerar arbetet på lantbruksföretag och har ansvar för produktionen och ekonomin. De beräknar till exempel kostnader för inköp av utsäde och gör analyser av resultatet efter skörden. Ena stunden tar de beslut om kommande investeringar, andra stunden deltar de i det praktiska arbetet. Beslutsförmåga, problemlösning och att vara uppmärksam kan vara bra egenskaper att ha för en driftledare.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Driftledare arbetar som anställda vid privata eller offentliga jordbruksföretag. Man kan även arbeta som egen företagare.

Arbetsuppgifter

En driftledares arbete kan se olika ut beroende om man arbetar ensam som egen företagare eller är anställd på en stor gård med ansvar för många anställda.

Gemensamt för de flesta driftledare är att de ansvarar för planering av det praktiska arbetet, för produktionsresultaten och för verksamhetens ekonomi. Driftledaren samarbetar med gårdens ägare/styrelse men även med den övriga personalen på gården. När det behövs deltar de i det praktiska arbetet.

På lantbruk med odling av växter planerar driftledaren vilka grödor som ska odlas och hur de ska fördelas på gårdens marker. De väljer vilket utsäde som ska användas och tar beslut om när sådd och skörd ska ske. Driftledaren planerar så att det finns personal och maskiner när det behövs. De beräknar kostnader för till exempel inköp av utsäde och gör en analys av resultatet efter skörden.

Inom ett jordbruk med husdjursdrift beräknar driftledaren på motsvarande sätt kostnaden för att köpa in foder, för inköp av djur samt vilka inkomster verksamheten kan ge.

Driftledaren ansvarar för personalen på gården. Det innebär att de planerar för hur behovet av personal kommer att se ut under olika perioder på året och sköter rekryteringen. Personalansvaret gör att driftledare behöver ha kunskap om lagar som till gäller vid anställning och för arbetsmiljö.

Driftledare som arbetar vid större jordbruksföretag kallas ofta förvaltare, inspektor eller gårdsmästare. De har ofta ett större ekonomiskt ansvar och deltar i den ekonomiska planeringen. Arbetet är ofta mer inriktat på att ta strategiska beslut. Det gör att det blir viktigt att följa politiska beslut och att bevaka trender i samhället som kan påverka lantbrukets verksamhet.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar med säsongerna. Under vår, sommar och sensommar är det ofta mer intensivt. På gårdar med djur varierar arbetet i cykler, beroende på vilka djur man arbetar med.

Förmågor

Förmågor som en driftledare behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga
: Driftledare behöver kunna ta beslut, både strategiska som rör planeringen av driften och mer dagliga som till exempel om när en veterinär behöver tillkallas.

Problemlösning: Driftledare måste hela tiden vara beredda på att lösa praktiska problem, ofta med kort varsel. Eftersom man ofta arbetar ensam måste man kunna lösa många situationer utan hjälp.

Produktivitetsinriktad: Som driftledare är man ansvarig för resultaten av produktionen inom företaget.

Sammarbetsförmåga: Driftledare måste kunna sammarbeta med andra. Dels med övrig personal på gården och dess ägare. Ofta även med personer från andra lantbruk som till exempel i de fall man har gemensamma maskiner som används i verksamheten.

Styrka
: För vissa arbetsuppgifter är det viktigt med en god fysik. Till exempel när man hanterar större djur eller de maskiner som används inom lantbruket.

Uppmärksamhet: Vård, skötsel och förflyttning av djur kräver vaksamhet och försiktighet. Att ha så kallat ”djuröga” är en uppskattad förmåga och innebär kort att man vet hur ett friskt djur ser ut och beter sig och tidigt kan uppmärksamma djur som inte mår bra.