Djurskötare inom lantbruk

Djurskötare arbetar på gårdar med djur och ansvarar för att de blir väl omhändertagna. Som djurskötare kan man ha hand om mjölkkor, ungdjur, köttdjur, grisar, hästar, fjäderfä och får. Vissa djurskötare är specialiserade på något av djuren. Ofta kör man traktor i arbetet och hanterar automatiska system i för till exempel utgödsling och utfodring. Arbetet kräver att man är ansvarsfull och flexibel.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Djuruppfödare/Djurskötare

Medelgod

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att djurskötare kommer att ha medelgoda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på djurskötare kommer att minska något de närmaste tio åren. Jordbruket förväntas sysselsätta färre personer. Samtidigt gör utvecklingen mot allt större gårdar med fler djur att möjligheterna att bli anställd som djurskötare kan öka. Pensionsavgångarna kommer vara stora under hela prognosperioden, men det är inte självklart att alla pensioneringar ersätts. 

Tillgången på utbildade djurskötare blir i stort sett tillräcklig. Det kommer att vara mindre konkurrens om jobben för djurskötare med inriktning mot lantbruksdjur och hårdare konkurrens för dem som har inriktning mot husdjur och hästar. Färre utbildar sig med inriktning mot lantbruksdjur, vilka därför riskerar att bli för få. Tillgången minskar då en del av de som läser utbildningen väljer att gå vidare till andra yrken eller högre studier istället för att börja arbeta som djuruppfödare eller djurskötare.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Djurskötare inom lantbruket arbetar på gårdar med djur. Djurskötare kan även jobba som avbytare, ofta på mjölkgårdar. Avbytarna jobbar vanligtvis genom en egen firma, men kan även vara anställd på flera gårdar.

Arbetsuppgifter
Som djurskötare sköter man bland annat foderhantering, renhållning och förflyttning av djur. Djurskötaren beräknar fodermängder, blandar till foder och utfodrar djuren vid bestämda tider. Djurskötaren hanterar även olika utgödslingssystem där djurens avföring tas omhand. Andra uppgifter är att ge djuren nytt strö på liggplatsen och att hålla rent i ladugården. På sommaren kontrollerar djurskötaren de djur som är på bete. Då ser man bland annat till att det finns vatten och sätter upp stängsel.

En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och att förebygga sjukdomar. En duktig djurskötare har ett djuröga, vilket innebär att man kan se om ett djur avviker från normalt beteende. En del av vården kan djurskötaren utföra på egen hand, vid svårare sjukdomar kontaktar man veterinär.

Seminering kan vara en arbetsuppgift för djurskötare som arbetar med kor och grisar. Det innebär att man befruktar hondjur på konstgjord väg. Vid förlossningar har djurskötaren en övervakande roll, ibland måste djurskötaren hjälpa djuret att föda. Efter förlossningen tar djurskötaren hand om ungen och vårdar den.

Utöver djurskötsel ingår ofta underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknik på gården. Ofta behöver djurskötaren kunna köra traktor i arbetet. Djurskötarens arbete kan vara kombinerat med att köra jordbruksmaskiner, särskilt under skördetid.

Som djurskötare kan man gå vidare och bli ladugårdsförman. Då har man det övergripande ansvaret för produktionen och fungerar som en arbetsledare. Ofta arbetar förmannen på större gårdar med flera anställda.

Arbetsmiljö
Även om mycket inom lantbruket är automatiserat förekommer tunga lyft, vilket kan vara slitsamt för rygg, axlar och nacke.

Arbetstider
Delade arbetsdagar med pass på förmiddagen och eftermiddagen förekommer. Även arbete på helger ingår.

Förmågor

Förmågor som djurskötare inom lantbruk behöver ha eller utveckla:

Beslutsförmåga: En djurskötare inom lantbruket arbetar ofta ensam och måste kunna fatta beslut utifrån knappa underlag, ibland under tidspress. Till exempel om veterinär ska kontaktas till ett sjukt djur.

Empatisk: En djurskötare måste känna för djuren och agera efter vetskapen om att de är levande varelser som kan känna obehag och smärta.

Initiativförmåga: Djurskötaren bör kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ i arbetet.

Produktionsfokus: Ett lantbruk drivs med höga produktions- och försäljningskrav där djuren ofta är produkten.

Stresstålig:
En djurskötare bör kunna behålla lugnet även i stressiga situationer som kan uppstå när man arbetar med djur.

Styrka: Arbetet kan ibland vara tungt i samband med till exempel foderhantering och gödselhantering. Det är därför bra om man har god fysik.