Biomedicinsk analytiker

De flesta biomedicinska analytiker arbetar på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Den ena inriktningen är främst laborativ, den andra innebär mycket patientkontakter. Arbetet innebär att analysera prover eller göra funktionstester, samt bedöma och redovisa resultaten. Läkare använder underlagen för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Biomedicinska analytiker

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på biomedicinska analytiker kommer att öka under prognosperioden, i takt med en växande befolkning. Samtidigt är medelåldern hög inom yrket, vilket kommer att medföra att många går i pension under de närmaste tio åren. Detta medför ett ökat behov av ersättningsrekryteringar.

Tillgången på biomedicinska analytiker kommer minska ytterligare. För tillfället är det alltför få som väljer att påbörja utbildningen, och ännu färre som slutför den.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag, statliga myndigheter, forskningslaboratorier, kriminaltekniska laboratorier och på djursjukhus.

Arbetsuppgifter
Inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker med att analysera kroppsliga funktioner för att till exempel hitta orsaken till sjukdomar. Biomedicinska analytikern tolkar och utvärderar de resultat som proverna eller undersökningen visar. Resultatet av analyserna är en viktig del av underlaget till de bedömningar som läkare gör för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar hos patienter. Noggrann dokumentation ingår i arbetet.

Biomedicinska analytiker kan inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Klinisk fysiologi innebär mycket patientkontakter och laboratoriemedicin är i stort sett helt laborativt.

Inom den största inriktningen laboratoriemedicin arbetar biomedicinska analytiker med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover. Oftast levereras proverna direkt till laboratoriet där den biomedicinska analytikern gör analysen och skickar tillbaka ett provsvar. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten.

Inom inriktningen klinisk fysiologi arbetar biomedicinska analytiker med patientnära undersökningar. Det innebär att man gör mätningar direkt på patienten för att undersöka funktionen hos olika organ. Det kan till exempel handla om att undersöka hjärta och kärl med ultraljud, testa lungkapacitet eller göra undersökningar av nerv- och muskelfunktioner. I arbetet används tekniskt avancerad utrustning.

Biomedicinska analytiker kan även arbeta med medicinsk forskning, metodutveckling, tillverkning av läkemedel eller att analysera prover av exempelvis livsmedel och miljöföroreningar.

Cytodiagnostiker är experter på att urskilja cellförändringar och förstadier till cancer och cancerceller. De arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier. Bedömningen sker framförallt med mikroskop.

Förmågor

Förmågor som en biomedicinsk analytiker behöver ha eller utveckla:

Analytisk förmåga: Förmåga att utföra och värdera biomedicinska analyser. Det handlar till exempel om att identifiera och hitta orsaken till olika sjukdomar.

Förmåga att ta ansvar: Förmåga att ta ansvar för sitt arbete eftersom människors hälsa står i fokus.

Förmåga att följa regler och instruktioner: Förmåga att arbeta kvalitetssäkert, vilket innebär att följa rutiner och instruktioner till punkt och pricka.

Noggrannhet: Arbetet kräver stor noggrannhet. Analyserna ligger till grund för de bedömningar som läkare gör.