Kronofogde

Kronofogde är ett juridiskt arbete som innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. I jobbet ingår att göra rättsliga utredningar och skriva yttranden till domstolar. Kronofogden hanterar också försäljning av fastigheter och lösöre för de som är skuldsatta.

Som kronofogde arbetar man på myndigheten Kronofogden som tillhör Finansdepartementet.

Arbetsuppgifter
En kronofogde arbetar med juridik kring människors och organisationers ekonomi och betalningar. Arbetet innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Kronofogdemyndighetens roll är opartisk och man arbetar för båda parter i betalningsärenden. Myndigheten ser till att den som har rätt till pengar får in dem och att den som har en skuld att betala får stöd och vägledning för att reda ut sin situation.

En kronofogde sköter både egna ärenden och stödjer andra handläggare. Kronofogden har ett stort juridiskt ansvar och ser till att de lagar och förordningar som finns efterföljs. Arbetet innefattar bland annat att förhandla med företagare, banker och juridiska ombud för att hitta lösningar för företag och privatpersoner i ekonomiska svårigheter. Nya uppgörelser kan tas fram och avtal granskas. När det behövs ordnar kronofogden också försäljning av egendom eller lösöre.

Kronofogdar genomför även rättsliga utredningar och skriver yttranden till domstolar. Övriga arbetsuppgifter kan vara tillsyn av konkurser eller skuldsanering.

I rollen som kronofogde ingår att ge stöd till andra handläggare inom myndigheten och man måste snabbt och korrekt kunna hantera och bemöta deras frågor i olika ärenden. Som kronofogde ansvarar man också för kompetensutveckling av övriga handläggare och ser till att myndigheten följer och utvecklar arbetet utifrån gällande och nya lagar inom området. Kronofogdar gör även kvalitetsgranskningar och ger återkoppling till enskilda medarbetare och team.

Förmågor

Förmågor som kronofogdar behöver ha eller utveckla: 

Analytisk förmåga:
I arbetet som kronofogde ingår att analysera och dra slutsatser kring data, detaljer och lagar för att kunna ta välgrundade beslut.

Kommunikativ förmåga:
För att skapa förtroende i mötet med kunder är tal och text viktigt, som att kunna anpassa språket efter mottagaren samt lyssna och förklara.

Noggrannhet: Kronofogdar arbetar med juridik och då är det viktigt att vara noggrann.

Samarbetsförmåga: A
rbetet som kronofogde sker ofta teambaserat och då är det viktigt att ha lätt för att samarbeta med andra.

Organisationsförmåga: Som kronofogde är det vanligt att arbeta med flera uppgifter samtidigt därför är det viktigt med struktur.