Kranförare

Kranförare manövrerar och styr kranar och lyftanordningar på byggarbetsplatser, inom industrin och i hamnar. Kranföraren lastar, monterar, lossar och förflyttar olika sorters tungt material och gods. Det finns stationära och mobila kranar. Arbetet skiljer sig åt beroende på vilken kran man hanterar. Säkerhetsfokus, koordinationsförmåga och samspel med andra yrkesgrupper är viktigt i arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Kranförare

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för kranförare blir god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på kranförare ökar något under de närmaste tio åren. Det finns ett stort behov av nya bostäder, som dessutom ökar i takt med att befolkningen växer. Ett ökat bostadsbyggande gynnar arbetsmarknaden för kranförare. Satsningar på byggnation och underhåll av vägar och järnvägar bidrar till ökade jobbmöjligheter för yrkesgruppen. Ett exempel är det Västsvenska paketet som ska förbättra kollektivtrafik och framkomlighet i Göteborgsregionen. Ett annat exempel är byggnationen av E4 Förbifart Stockholm, en ny motorvägsförbindelse genom västra Stockholm.

Tillgången på kranförare ökar men blir inte tillräcklig. Det beror på att för få utbildar sig till kranförare. Dessutom kommer många kranförare att gå i pension och dessa behöver ersättas.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta kranförare arbetar på byggarbetsplatser, en del arbetar inom industrin och på logistikcenter. Kranförare är anställda av stora byggföretag eller fasta anläggningar såsom hamnar och industrier, kranmaskinförmedlare eller mindre företag. Det finns också en del egenföretagare.

Arbetsuppgifter
Kranföraren manövrerar och styr kranar och lyftanordningar för hantering av tungt material och gods. Kranen manövreras från en hytt eller från marken med radiostyrning. Styrningen beror bland annat på kranens storlek och arbetsuppgifternas art.

Det finns stationära och mobila krantyper. Tornkran och mobilkran är de vanligaste. Tornkranen är förankrad i marken och används vid större och längre byggprojekt. Mobilkranen är förankrad på en mobil plattform och används ofta till mer spridda och kortvariga uppdrag.

Säkerheten är mycket viktig och med det följer ett stort ansvar och engagemang för arbetet. I arbetet ingår att inspektera och underhålla kranen och dess delar samt göra provlyft för att kontrollera driftsäkerheten.

Kranföraren arbetar självständigt i hytten och har kontakt med kollegor via kommunikationsradio och signaltecken. Kollegorna på marken kopplar på och av lasten samt ger instruktioner om vart den ska flyttas.

I hamnar och logistikcenter lastar och lossar kranföraren tungt gods från olika transportslag. Inom industrin används traverskranar som löper på räls. Kranförarens arbete kan vara kombinerat med andra uppgifter inom dessa verksamheter.

Arbetsmiljö
Arbetet i tornkran sker ofta från hög höjd. Tornkranföraren är ofta stationerad på en byggarbetsplats under en längre tid. Resor och arbete på annan ort är vanligt för mobilkranförare som skiftar arbetsplats oftare och är ute på löpande uppdrag.

Arbetstider
Arbetstiderna skiljer sig åt beroende på verksamhet. Mobilkranföraren har ofta oregelbundna arbetstider och behöver vara flexibel. Tornkranföraren har fastare arbetstider under dagtid. Att passa tider är mycket viktigt då kranföraren har en nyckelfunktion på byggarbetsplatsen, industrin eller logistikcenter.

Förmågor

Förmågor som en kranförare behöver ha eller utveckla:

Koordinationsförmåga: Kranförare använder sig av olika manövreringstekniker och måste kunna kombinera olika rörelser samtidigt.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar kranföraren med kollegorna på marken. Det gäller att vara lyhörd och kunna prioritera. Ibland kan flera arbetslag behöva kranförarens hjälp samtidigt.

Självständighet: Kranföraren arbetar självständigt och leder i stor utsträckning sitt eget arbete.

Social förmåga: Samspelet och den sociala kontakten med arbetslagen är viktig för att etablera en trygg relation. Arbetet som mobilkranförare är mer socialt utmanande då man träffar mycket kunder och byter arbetsplats ofta.

Säkerhetsfokus: Arbetet innebär alltid en säkerhetsrisk. Det är viktigt att vara koncentrerad och uppmärksam när tunga lyft ska utföras. Lyften sker ofta i närheten av människor.