Idrottslärare

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Idrottslärare kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren, i särskola, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Med utbildning till idrottslärare kan man också arbeta som instruktör och tränare inom idrottsrörelsen eller i kommunal idrottsverksamhet och friskvård.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

I idrottsämnet undervisas eleverna i att utvecklas inom både lagidrotter och individuella idrotter samt genom andra motoriska och fysiska aktiviteter. Idrottsläraren instruerar, visar hur övningarna ska gå till, och rättar när eleverna gör fel. I de tidigaste årskurserna är övningarna mer i form av lek, i senare årskurser kommer mer av teknik- och taktikträning in. 

Arbetsuppgifter 
Det är idrottslärarens uppgift att väcka elevernas intresse för en allsidig träning utifrån sina förutsättningar så att de utvecklar sin motorik och sin känsla för rytm. I lagidrotterna tränar idrottsläraren eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska idrottsläraren också väcka intresse för fysisk träning och stimulera eleverna att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. Idrottsläraren informerar om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador. För elever som har skador eller handikapp får idrottsläraren ofta göra upp individuella program där eleverna jobbar med de delar av kroppen som är friska.

Idrottsläraren planerar undervisningen, förbereder lektionerna och ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling. Till arbetsuppgifterna kan höra att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Idrottsläraren samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar man ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

Idrottsläraren kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom.

Arbetsmiljö 
Lärare undervisar ett visst antal timmar per vecka. Sedan tillkommer tid för förberedelser, lärarkonferenser, föräldramöten med mera. Det händer att idrottslärare undervisar i flera skolor och måste förflytta sig mellan dessa under dagen.

Förmågor

Förmågor som idrottslärare behöver ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: I idrottslärarens arbetsuppgifter ingår att planera och utvärdera lektioner.

Pedagogisk förmåga: Idrottsläraren bör ha förmågan att lära och föra ut idrottskunskap på ett intressant sätt.

Rörlighet: Det är ett fysiskt och psykiskt krävande yrke och som idrottslärare måste man vara intresserad av och ha fysiska förutsättningar för idrott och friluftsliv.

Uppmärksam: I arbetet som idrottslärare är det viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för andra.