Audionom

Audionomer arbetar med diagnostisering, habilitering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. I arbetet ingår bland annat att utreda och bedöma hörselnedsättningar, prova ut hörseltekniska hjälpmedel och lära ut hur de ska användas. Även förebyggande insatser är en del av arbetet. Medicin, teknik och pedagogik utgör viktiga delar i audionomers tvärvetenskapliga yrkesutövning.

Audionomer arbetar på landstingens audiologiska kliniker/hörcentraler, öron-näsa-halskliniker, inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet, på privata kliniker eller som egenföretagare med konsultverksamhet. Audionomer arbetar även på företag som utvecklar hörseltekniska hjälpmedel. En del arbetar på universiteten med forskning och utbildning.

Arbetsuppgifter
Audionomen arbetar självständigt med utredning, bedömning och diagnostisering av hörselnedsättningar. Det kan handla om medfödda hörselskador, bullerskador eller andra hörselrelaterade tillstånd som tinnitus och ljudkänslighet. Audionomen arbetar med barn och vuxna i alla åldrar. Audionomen gör hörselmätningar för att utreda patientens förmåga att uppfatta ljud och tal. Samtal med patienten om livssituation, upplevelser av symtom och kommunikationshinder är en viktig del i diagnostiken.

Audionomer arbetar även med habilitering och rehabilitering för att personer ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Inom habilitering utformas insatser till personer som fötts med eller fått en hörselnedsättning tidigt i livet. Inom rehabilitering utformas insatser för återanpassning när personer har drabbats av en hörselnedsättning senare i livet. Utifrån individens behov lägger audionomen upp en behandlings- och rehabiliteringsplan.

Audionomen provar ut hörapparater och tekniska hjälpmedel av olika slag. I arbetet ingår att lära ut hur hjälpmedlen fungerar och ska användas. Man tränar också hörtaktik och kommunikationsstrategier. Stödjande samtal, rådgivning och undervisning till enskilda patienter och grupper ingår i arbetet. Audionomen informerar även anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.

Audionomen arbetar med förebyggande insatser för folkhälsa inom hörselområdet. Audionomen kan exempelvis informera om hur man skyddar hörseln mot hörselproblem eller göra förebyggande hörselkontroller. Att åka ut på arbetsplatser och göra arbetsplatsanpassningar är ett annat exempel.

Arbetsmiljö
Även om arbetet till stor del är självständigt, är det vanligt att audionomen ingår i team med läkare, hörselpedagoger, psykologer och tekniker.

Förmågor

Förmågor som audionomer behöver ha eller utveckla:

Kommunikativ förmåga: Förmåga att kommunicera och artikulera tydligt, det är särskilt viktigt eftersom audionomen arbetar med hörselskadade personer.

Organisationsförmåga: Audionomen behöver kunna strukturera sitt arbete noggrant eftersom man ofta har många uppgifter att hålla reda på. Under en dag träffar man många patienter, gör beställningar och programmerar hörapparater för att ta några exempel.

Pedagogisk förmåga: Audionomen har ett pedagogiskt och informativt förhållningssätt i arbetet.

Problemlösningsförmåga: Audionomen har ett detektivarbete då det ingår många perspektiv i diagnostiseringen. För att ställa diagnos krävs ibland flera olika tester och utredningar. Teknisk kunskap är också viktig för att kunna anpassa hjälpmedlen till varje individ.

Självständighet: Audionomen arbetar mycket självständigt med patienter. Här spelar också den sociala förmågan in eftersom man arbetar nära patienten och behöver få en förståelse för patientens livssituation.