Audionom

Audionomer arbetar med människor som har besvär med sin hörsel. De utreder och bedömer hörselbesvären, provar ut hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp som oftast arbetar på hörselvårdsavdelningar och hörcentraler. Andra arbetsplatser kan vara läkarmottagningar, företagshälsovården, barn- och skolhälsovården och offentliga förvaltningar. Då de privata verksamheterna ökar blir audionomerna allt mer förekommande där.

Arbetsuppgifter
Audionomen undersöker och gör diagnostiska mätningar för att ta reda på vilken slags hörselrubbning det rör sig om. Man mäter till exempel brukarnas förmåga att höra toner av olika frekvens och styrka och att uppfatta olika ord och meningar. Balansundersökning ingår också. Samtalet med brukaren för att utreda upplevelser av sina symptom och hinder för kommunikation, är en viktig del av diagnostiken. Ibland måste hörselbesvären utredas ytterligare och då gör audionomen det i samverkan med läkare.

Om en undersökning visar att brukaren har en hörselnedsättning ordinerar audionomen lämpliga hjälpmedel. I arbetet ingår att prova ut hjälpmedlen, till exempel hörapparat, och lära ut hur de ska användas. Hjälpmedlen ska anpassas så att de fungerar. Ofta innebär behandlingen ett mycket nära och ibland långvarigt samarbete med brukarna. Audionomer informerar och instruerar också anhöriga och vårdpersonal om hur man använder hjälpmedlen. Man arbetar också pedagogiskt med att underlätta/instruera för brukarna och anhöriga hur man ska bete sig och bemöta människor med hörselnedsättning. I arbetet ingår också att utvärdera hjälpmedlen.

Inriktningar
En del av audionomens arbete kan bestå i att förebygga och spåra hörselskador. Det kan bland annat innebära att göra förebyggande hörselkontroller av förskolebarn, skolbarn och yrkesverksamma. Audionomer som arbetar inom företagshälsovården besöker bullriga arbetsplatser för att göra hörselkontroller av de anställda. De informerar även om hörselvårdsfrågor på till exempel arbetsplatsbesök.

Arbetet som audionom kräver att man är intresserad av och har kunskaper inom både medicin och teknik. Att ge råd och stöd till hörselskadade och deras anhöriga är en viktig uppgift. Audionomer samarbetar med många andra yrkeskategorier - hörselpedagoger, kuratorer, läkare, psykologer och hörselingenjör/tekniker. Den tekniska utvecklingen inom området går fort och audionomerna måste hålla sig à jour med den.

Audionomer kan också forska inom området eller arbeta som produktspecialister hos hörapparatfirmor.

Förmågor

Förmågor som audionomer behöver ha eller utveckla:

Aktivt lyssnande:
Man bör ha lätt för att få kontakt med människor.

Empatisk förmåga: Det är viktigt att ha förståelse för situationen patienterna befinner sig i för att kunna ge rätt stöd.

Informationssökning: Den tekniska utvecklingen inom området går fort och audionomerna måste hålla sig uppdaterad med den.

Pedagogisk förmåga: I arbetet ingår att prova ut hjälpmedlen, till exempel hörapparat, och lära ut hur de ska användas.